Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Obowiązek przeszkolenia w dziedzinie bhp obejmuje także pracodawców i osoby kierujące pracownikami.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenie wstępne) oraz prowadzenie okresowych szkoleń (szkolenie okresowe) w tym zakresie. Wskazana regulacja dotyczy również osób kierujących pracownikami.

Krok: obowiązek szkolenia

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami są obowiązani odbywać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków. Szkolenia te powinny być okresowo powtarzane. Zatem w zakresie tego rodzaju szkoleń wyróżniamy:

– pierwsze szkolenie,

– kolejne szkolenie.

Ważne!

W okresie epidemii związanej z COVID-19, w obszarze szkoleń okresowych, zastosowanie znajduje art. 12e ust. 2 u.s.r.c., zgodnie z którym w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Krok: podmioty organizujące

Szkolenia bhp osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Do tych jednostek zalicza się:

– placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– szkoły ponadgimnazjalne,

– jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,

– stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

– osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.