Krywan Tomasz, Swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika

Swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika

Swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika

Procedura pozwala ustalić, czy dany podatnik ma, co do zasady, swobodę wyboru metody określania prewspółczynnika.

Swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika podatnik podatnik czy podatnik jest instytutem badawczym? podatnik ma, co do zasady, swobodę wyboru metody określenia prewspółczynnika podatnik nie ma, co do zasady, swobody wyboru metody określenia prewspółczynnika podatnik jest obowiązany do określenia prewspółczynnika czy podatnik jest jednostką samorządu terytorialnego? czy podatnik jest samorządową instytucją kultury? czy podatnik jest państwową instytucją kultury? czy podatnik jest uczelnią publiczną? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik jest obowiązany do określenia prewspółczynnika

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zostały dodane przepisy określające zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, tj. art. 86 ust. 2a–2h i ust. 22 u.p.t.u.

Odliczenia takie dokonywane są z uwzględnieniem nowego rodzaju proporcji, nazywanej często prewspółczynnikiem lub preproporcją (zob. również procedura Obowiązek stosowania prewspółczynnika).

Co do zasady, podatnicy obowiązani do stosowania prewspółczynnika mają swobodę wyboru metody jego określenia. W przypadku niektórych podatników swoboda wyboru metody określania prewspółczynnika została jednak ograniczona przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r. poz. 999) - dalej r.s.o.p.

Krok: czy podatnik jest jednostką samorządu terytorialnego?

Przepisy ww. rozporządzenia dotyczą 5 grup podatników. Pierwszą z nich stanowią jednostki samorządu terytorialnego, w których przypadku prewspółczynnik jest określany odrębnie dla:

1) obsługujących jednostki samorządu terytorialnego urzędów działających w formie samorządowej jednostki budżetowej;

2) pozostałych samorządowych jednostek budżetowych;

3) samorządowych zakładów budżetowych.

Zasady określania prewspółczynnika dla wymienionych jednostek określają przepisy § 3 r.s.o.p.