Skibińska Małgorzata, Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 października 2020 r.
Autor:

Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania

Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania

Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, u których nastąpiło ograniczenie jej realizacji w następstwie COVID-19 oraz osoby, które zawarły umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności przez zlecającego w następstwie COVID-19, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania Uprawniony podmiot Uprawniony podmiot Wysokość świadczenia postojowego Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą Okres przysługiwania świadczenia postojowego Wysokość świadczenia postojowego Warunki wypłaty świadczenia w przypadku pozostałych form opodatkowania Wysokość świadczenia postojowego Okres przysługiwania świadczenia postojowego Czy osoba prowadząca pozarolnicza działalność rozlicza się w formie karty podatkowej? Warunki wypłaty świadczenia w przypadku rozliczania w formie karty podatkowej oraz prowadzenia działalności turystycznej Przeanalizowanie uprawnień do świadczenia postojowego Złożenie wniosku o przyznanie świadczenie przez zleceniobiorcę Wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności Czy o świadczenie postojowe występuje zleceniobiorca? Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej Osoba prowadząca pozarolnicza działalność gospodarczą Tak Nie Tak Nie

Krok: Przeanalizowanie uprawnień do świadczenia postojowego

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, przysługuje świadczenie postojowe.

Krok: Wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności

Z przepisu art. 15zq u.s.r.c. wynika m.in., że świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem „przestoju w prowadzeniu działalności”. Wydaje się jednak, że przestój w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest przesłanką nabycia prawa do świadczenia postojowego, nie powinien być utożsamiany z definitywnym zaprzestaniem wykonywania tej działalności, uzasadniającym jej wykreślenie z CEIDG, ale z czasową przerwą lub istotnymi ograniczeniami w jej prowadzeniu będącymi następstwem COVID-19, np. czasowe zaprzestanie sprzedaży niektórych towarów lub usług, zamknięcie niektórych punktów sprzedaży.