Ambroziewicz Maciej, Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 października 2020 r.
Autorzy:

Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego mogą nie rekompensować pracownikowi wszystkich szkód, których doznał w następstwie wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracownik może dochodzić od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j).. Poszkodowany w następstwie wypadku przy pracy pracownik może dochodzić od pracodawcy jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz renty. Roszczenia takie przysługują również z mocy prawa członkom rodziny poszkodowanego pracownika.

Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy pracodawca pracodawca odebranie wniosku odmowa wypłaty świadczeń wypłacenie świadczeń lub przekazanie sprawy do ubezpieczyciela analiza wniosku pracownika lub członków rodziny ZUS ZUS analiza wniosku poszkodowanego pracownika wypłata świadczeń odszkodowawczych pracownik pracownik wniosek o zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy wniosek o zadośćuczynienie pieniężne dla członków rodziny wniosek o jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny wniosek o rentę czy świadczenia z ZUS zaspokajają oczekiwania poszkodowanego? wniosek poszkodowanego niepodejmowanie dalszych działań czy z wnioskiem wystąpił członek rodziny poszkodowanego? wniosek o jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy wypadek przy pracy wystąpienie do ZUS o świadczenia odszkodowawcze ocena wysokości uzyskanych świadczeń wniosek członka rodziny tak nie nie tak decyzja pozytywna decyzja negatywna

Krok: wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy, zgodnie art. 3 ust. 1 u.u.s.w. uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

7) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);

8) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

9) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

11) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

12) odbywania służby zastępczej;

13) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;

14) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

15) pełnienia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązków służbowych.

Krok: wystąpienie do ZUS o świadczenia odszkodowawcze

Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy przysługują świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w przepisach art. 6 u.u.s.w. Należą do nich:

1) zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

2) świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

3) zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

4) jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

5) jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

6) renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

7) renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

8) renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

9) dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,

10) dodatek pielęgnacyjny,

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym powyższą ustawą.