Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych

Szczegółową procedurę uzyskiwania jednorazowego odszkodowania przez sędziego poszkodowanego w wypadku przy pracy lub członków jego rodziny (w razie śmierci w następstwie wypadku przy pracy) określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.). W odróżnieniu od wypadków pracowniczych, kiedy to płatnikiem odszkodowania jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku sędziów sądów powszechnych jednorazowe odszkodowanie wypłaca odpowiednio:

1) prezes właściwego sądu apelacyjnego - z tytułu wypadku przy pracy sędziego sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego,

2) Minister Sprawiedliwości - z tytułu wypadku przy pracy prezesa sądu apelacyjnego oraz sędziego delegowanego do wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych lekarz orzecznik ZUS lekarz orzecznik ZUS wpłynięcie wniosku dokonanie oceny uszczerbku na zdrowiu wydanie orzeczenia lekarskiego podmiot właściwy do wypłaty odszkodowania podmiot właściwy do wypłaty odszkodowania czy przyznano jednorazowe odszkodowanie? wydanie decyzji odmownej wypłacenie odszkodowania wydanie decyzji przyznającej jednorazowe odszkodowanie analiza orzeczenia lekarskiego i dokumentacji powypadkowej wpłynięcie wniosku analiza wniosku skierowanie poszkodowanego do lekarza orzecznika poszkodowany sędzia poszkodowany sędzia odebranie decyzji nieuzyskanie świadczeń odszkodowawczych wniesienie odwołania do właściwego sądu okręgowego ulegnięcie wypadkowi przy pracy czy poszkodowany odwołał się od decyzji? złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie tak nie 30 dni tak nie

Krok: ulegnięcie wypadkowi przy pracy

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, nie definiują pojęcia „wypadku przy pracy sędziego”, dlatego też definiując powyższe pojęcie należy odnieść się do definicji zawartej w art. 3 ust. 1 u.u.w. Wskazuje on, że za wypadek przy pracy, zgodnie art. 3 ust. 1 u.u.w., uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Krok: złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie

Przepis art. 94a § 3 u.u.s.p. wskazuje, że jednorazowe odszkodowanie i jego zwiększenie, a także jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, ustala się na zasadach i w wysokości określonej w przepisach u.u.w. Biorąc pod uwagę powyższe, w opisanym przypadku zastosowanie ma również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 954), zgodnie z którym o jednorazowe odszkodowanie można ubiegać się dopiero z chwilą zakończenia leczenia i rehabilitacji.

Wniosek taki może również złożyć rodzina sędziego, który zmarł wskutek wypadku, w celu ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie.

Istotnym jest, że jednorazowe odszkodowanie przyznawane jest wyłącznie na wniosek sędziego, a w razie śmierci sędziego lub sędziego w stanie spoczynku - na wniosek uprawnionych członków jego rodziny. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia może również wystąpić kolegium właściwego sądu.