Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Kapitał ludzki, to podstawa funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Tym samym opłaca się inwestować w pracowników, tym bardziej, że pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Na dodatek preferencje podatkowo ubezpieczeniowe powodują, że jest wyjątkowo opłacalne dla obu stron. Pracodawca może przyznać pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe dodatkowo inne świadczenia, np. dłuższy urlop szkoleniowy, pokrycie w całości lub części kosztów nauki, zakwaterowania, przejazdu. Ich przyznanie pracodawca może uwarunkować spełnieniem przez pracownika określonych warunków, np. bardzo dobrych wyników w nauce, przedstawieniem odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ukończenie kolejnych etapów nauki. Świadczenia dodatkowe mogą być przyznane również już po ukończeniu przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie dodatkowe świadczenia charakteryzują się tym, że:

1. Świadczenia dodatkowe zależą od woli pracodawcy.

2. Pracodawca może dowolnie kształtować katalog świadczeń dodatkowych, ich wysokość i zasady ich uzyskiwania.

3. Świadczenia dodatkowe korzystają ze zwolnienia od podatku i składek ZUS.

Krok: podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Z myśl art. 1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Ważne!

Przepisy nie wymagają, aby wiedza i umiejętności były powiązane z wykonywaną lub planowaną pracą. Najlepiej jednak, jeżeli taki związek występuje.

Krok: czy skierowanie odbyło się z inicjatywy pracodawcy?

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy, tzn. to pracodawca kieruje pracownika na określone szkolenie, kurs zawodowy, studia, to może sfinansować koszty nauki, przejazdu, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych bezpośrednio przez zakład pracy.

Krok: nauka z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy

Aby pracownikowi przysługiwały ustawowe świadczenia, nauka musi odbywać się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Przepisy nie definiują tych pojęć.

Za inicjatywę pracodawcy należy uznać każdy przejaw świadomego działania pracodawcy - np. wystawienie delegacji służbowej, skierowania na szkolenie itd.

Zgoda pracodawcy może być wyrażona w dowolny sposób, także domyślnie - np. gdy pracownik przedkłada pracodawcy rachunek za naukę, a pracodawcy zwraca poniesione koszty.

Krok: nauka bez inicjatywy i bez zgody pracodawcy

Jeżeli nauka odbywa się bez inicjatywy i bez zgody pracodawcy pracownik może otrzymać wyłącznie urlop bezpłatny lub bezpłatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy (art. 1036 k.p.).

Krok: świadczenia obowiązkowe

Zgodnie z art. 1031 § 2 k.p. pracownikowi przysługują w takim przypadku:

1) płatny urlop szkoleniowy,

2) płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy związane jest z zajęciami (zwolnienie jest na czas ich trwania).

Urlop szkoleniowy przeznaczony jest na napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu. Przepisy określają, kiedy pracownikowi przysługuje taki urlop.

Krok: świadczenia dobrowolne

Pracodawca zawsze może dać pracownikowi dodatkowe świadczenia wykraczające poza ramy ustawowe (art. 1033 k.p.).

Krok: ustalenie katalogu świadczeń

W treści art. 1033 k.p. ustawodawca zawarł jedynie przykładowy katalog świadczeń dodatkowych. W szczególności pracodawca może pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Ważne!

Przepisy określają otwarty katalog świadczeń dodatkowych.

Krok: przyznanie świadczeń

Świadczenia dodatkowe nie są obowiązkowe. W myśl art. 1033 k.p. pracodawca jedynie może je przyznać - jest to zatem jego dobra wola.

Ważne!

Przepisy nie określają wysokości świadczeń, ani zasad ich przyznawania.

Krok: wypłata świadczeń

Wypłacone świadczenia korzystają ze zwolnień podatkowo-ubezpieczeniowych, odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. i 

§ 2 ust. 1 pkt 29 r.s.z.u.p.s.

Krok: brak świadczeń dodatkowych

Przekazanie pracownikowi dodatkowych świadczeń (np. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia) może być potraktowane, jako wyrażenie zgody na naukę.