Niewiadomski Zygmunt, Stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska

Stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska

Stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska

Ustawodawca dopuszcza warunkowe wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej. Dopuszczając taką możliwość, nakłada na organ nadzoru budowlanego obowiązek przeprowadzenia swoistego postępowania kontrolnego, którego celem jest zweryfikowanie spełnienia przez inwestora, w zakreślonym terminie, obowiązków określonych w pozwoleniu na użytkowanie. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 u.o.ś. wszczynane jest z urzędu. Konsekwencją ustalenia w toku postępowania dowodowego niedotrzymania przez inwestora warunków określonych w pozwoleniu na użytkowanie inwestycji drogowej jest uchylenie decyzji na podstawie art. 162 § 2 k.p.a.

Decyzja w sprawie stwierdzenia wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska wydawana jest w ramach współdziałania organów administracji publicznej - art. 32 ust. 5 specustawy drogowej. Podstawę formalnoprawną współdziałania organów stanowią przepisy art. 106 k.p.a.

Stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska sformułowanie stanowiska przekazanie stanowiska odebranie wniosku strona postępowania strona postępowania odebranie zawiadomienia organ nadzoru budowlanego organ nadzoru budowlanego stwierdzenie wykonania pozostałych robót czy inwestor wykonał obowiązki? odebranie stanowiska organu współdziałającego przeprowadzenie postępowania dowodowego wystąpienie o uzgodnienie treści decyzji ustalenie spełnienia się przesłanek do wszczęcia postępowania uchylenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie badanie właściwości organu przekazanie wedle właściwości ustalenie stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania tak nie niewłaściwy właściwy

Krok: ustalenie spełnienia się przesłanek do wszczęcia postępowania

W warunkowo wydanym pozwoleniu na użytkowanie inwestycji drogowej, organ administracyjny zobligowany jest określić roboty wykończeniowe lub inne roboty budowlane oraz wskazać wymagania ochrony środowiska, które powinny być zrealizowane przez inwestora. Ponadto, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 specustawy drogowej, właściwy organ nadzoru budowlanego określa termin wykonania nałożonych obowiązków. Termin, o którym mowa nie może być dłuższy niż 9 miesięcy i biegnie od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (B. Sagan, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, komentarz do art. 32, LexisNexis 2013).

Upływ zakreślonego w pozwoleniu na użytkowanie terminu obliguje organ nadzoru budowlanego do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenie wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska. Obowiązek ten powstaje niezależnie od tego czy inwestor wywiązał się z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie (vide art. 59 ust. 4a p.b.).

Krok: badanie właściwości organu

Organem właściwym w tej sprawie będzie organ, który wydał pozwolenie na użytkowanie. Zatem organem właściwym rzeczowo będzie odpowiednio:

1. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539),

2. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w stosunku do dróg powiatowych i gminnych.

Organy administracyjne zobligowane są przestrzegać swojej właściwości w sprawie z urzędu. Czynią to na każdym etapie postępowania (vide teza postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 5 lipca 2001 r., I SA 2110/00, LEX nr 54128).