Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji - OpenLEX

Kędziora Robert, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Możliwość stwierdzenia wygaśnięcia decyzji jest postrzegana jako instrument kontroli jej wykonania (J. Borkowski, [w:] BAdamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 801). Jakkolwiek podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ujęte zostały w ramach art. 162 § 1 k.p.a. w dwóch punktach, to w istocie wskazane są tam trzy normy prawne upoważniające do stwierdzenia wygaśnięcia.

Krok: inicjatywa z urzędu

Przepis art. 162 § 1 i 3 k.p.a. nie wskazuje, z czyjej inicjatywy prowadzone jest postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Funkcja tego postępowania, sprowadzająca się w pewnym sensie do porządkowania systemu prawnego, przemawia jednak za możliwością inicjowania go z urzędu.

Krok: żądanie strony

Analiza art. 162 § 1 i 3 k.p.a. nie daje podstaw do wykluczenia dopuszczalności wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z inicjatywy strony. Strona także może być zainteresowana wyjaśnieniem swojej sytuacji prawnej i statusu posiadanej już decyzji.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji strona strona żądanie strony organ organ badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania pozostawienie podania bez rozpoznania przekazanie wniosku według właściwości brak podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania inicjatywa z urzędu bezprzedmiotowość decyzji a stwierdzenia wygaśnięcia wymaga interes społeczny lub strony jaką przesłankę ustalono? odebranie żądania badanie właściwości organu sprawdzenie wymagań formalnych podania ustalenie kodeksowej przesłanki bezprzedmiotowość decyzji wymagająca stwierdzenia wygaśnięcia z mocy przepisu szczególnego strona nie dopełniła warunku dopuszczalne niedopuszczalne właściwy niewłaściwy spełnia nie spełnia ustalono nie ustalono