Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 31 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu położnej posiadającej obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu położnej posiadającej obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu położnej posiadającej obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Procedura opisuje sposób postępowania w przypadku stwierdzania prawa wykonywania zawodu położnej posiadającej obywatelstwo polskie oraz innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Krok: złożenie wniosku przez położną, ubiegającą się o stwierdzenie prawa wykonywania położnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Procedurę stwierdzania prawa wykonywania zawodu położnej rozpoczyna złożenie do właściwej miejscowo okręgowej rady pielęgniarek i położnych stosownego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu skutkuje jednoczesnym wpisem na listę członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych oraz do rejestru położnych.

Postępowanie w sprawie stwierdzania prawa wykonywania zawodu położnej zostało uregulowane ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) - dalej u.z.p.p. Dodatkowo przepisy ustawowe uszczegóławia Uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r. Nr 179/VI/2014 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru wraz z jej załącznikami.

Wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu położnej stanowi załącznik nr 1 (dla obywateli polskich) lub załącznik nr 3 (dla obywateli innych państw członkowskich) do wskazanej powyżej uchwały nr 179/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r.

Krok: czy położna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 31 i 32 u.z.p.p. okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wykonywania zawodu położnej osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie oznacza to oczywiście, że osoba nieposiadająca obywatelstwa jednego z tych państw nie ma możliwości uzyskania tego prawa, lecz jedynie, że postępowanie w stosunku do takiej osoby toczyć się będzie według innych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?