Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Stosowanie wobec żołnierza tymczasowego aresztowania oraz pozostałych środków zapobiegawczych

Stosowanie wobec żołnierza tymczasowego aresztowania oraz pozostałych środków zapobiegawczych

Stosowanie wobec żołnierza tymczasowego aresztowania oraz pozostałych środków zapobiegawczych

Uregulowanie części wojskowej przewiduje stosowanie art. 666 § 1 k.p.k. do pozostałych środków zapobiegawczych (patrz art. 666 § 2 k.p.k.). W pozostałym zakresie stosuje się do tych środków przepisy "powszechne" k.p.k. (art. 646 zdanie drugie k.p.k.).

Od 4 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 657 § 4 k.p.k. ilekroć kodeks postępowania karnego mówi o prokuratorze wojskowym, należy przez to rozumieć prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury wykonującego czynności w komórce organizacyjnej do spraw wojskowych.

Krok: wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Do procedury związanej ze stosowaniem przez sądy wojskowe środków zapobiegawczych, wliczając w  to tymczasowe aresztowanie, stosuje się przepisy "powszechne" k.p.k. Wynika to z treści art. 646 k.p.k. - zdanie drugie.

W toku postępowania przygotowawczego prokurator wojskowy może złożyć do sądu wojskowego wniosek o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje żadnemu innemu organowi procesowemu poza nim. Prokurator wraz z przedmiotowym wnioskiem przesyła do sądu akta z zebranym dotychczas materiałem dowodowym oraz zarządza doprowadzenie podejrzanego do sądu (szerzej zob. uwagi do art. 250 k.p.k.).

Krok: potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym

Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania może być również zastosowany w toku postępowania jurysdykcyjnego, zarówno na wniosek stron procesowych, jak i z urzędu. Może to w szczególności nastąpić, jeżeli oskarżony nie wykonuje obowiązku wynikającego z innych orzeczonych w stosunku do niego środków zapobiegawczych, albo gdy prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się bez usprawiedliwienia, wcześniejsze próby doprowadzenia go okazały się bezskuteczne, a sąd dysponuje notatkami sporządzonymi przez żandarmerię wojskową lub policję, z których wynika jednoznacznie, że ukrywa się on przed organami wymiaru sprawiedliwości (nie przebywa w miejscu zamieszkania, wyjechał za granicę, nie otwiera drzwi itp.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację