Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT

Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT

Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT

Procedura pozwala ustalić, czy dla udokumentowania danej czynności właściwe są polskie przepisy o wystawianiu faktur.

Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT podatnik podatnik czy faktura ma dokumentować czynność rozliczaną w procedurze unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury, dla którego państwem członkowskim identyfikacji jest Polska? czynność należy udokumentować fakturą wystawioną zgodnie z polskimi przepisami czy faktura ma dokumentować sprzedaż na odległość towarów importowanych rozliczaną w szczególnej procedurze dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury, dla którego państwem członkowskim identyfikacji jest Polska? czy faktura ma dokumentować usługę rozliczaną w procedurze nieunijnej dotyczącej niektórych usług, przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury, dla którego państwem członkowskim identyfikacji jest Polska? polskie przepisy o wystawianiu faktur nie mają zastosowania czy czynność dokonał polski podatnik? czy miejsce świadczenia czynności znajduje się na terytorium państwa trzeciego? czy do rozliczenia podatku w innym państwie członkowskim obowiązany jest nabywca? czy nabywca wystawia fakturę w ramach samofakturowania? czy sprzedażą jest czynność rozliczana w jednej z procedur szczególnych, dla której państwem członkowskim jest państwo członkowskie inne niż Polska? istnieje potrzeba ustalenia, czy dana czynność należy udokumentować fakturą wystawioną zgodnie z polskimi przepisami czy dokonana czynność stanowi sprzedaż w rozumieniu VAT? czy obowiązanym do rozliczenia podatku za podatnika zagranicznego jest nabywca towaru lub usługi? czy fakturę wystawia nabywca w ramach samofakturowania? czy dokonana czynność stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia, czy dana czynność należy udokumentować fakturą wystawioną zgodnie z polskimi przepisami

Zasady wystawiania faktur określają rozdział I działu IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisów tego rozdziału nie stosuje się jednak zawsze, lecz tylko w przypadkach art. 106a u.p.t.u. A zatem art. 106a u.p.t.u. określa zakres, w jakim zastosowanie mają polskie przepisy o wystawianiu faktur. W pozostałym zakresie polskie przepisy o wystawianiu faktur nie mają zastosowania (dlatego, że mają zastosowanie przepisy zagraniczne albo dlatego, że danej czynności nie dokumentuje się fakturą).

Krok: czy dokonana czynność stanowi sprzedaż w rozumieniu VAT?

Polskie przepisy o wystawianiu faktur stosuje się przede wszystkim do sprzedaży, czyli w celu dokumentowania odpłatnych dostaw towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów (zob. art. 106a pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 22 u.p.t.u.).