Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Stosowanie limitu 250.000 euro

Stosowanie limitu 250.000 euro

Stosowanie limitu 250.000 euro

Procedura pozwala ustalić, czy w świetle przepisów o limicie w wysokości równowartości 250.000 euro możliwe jest korzystanie przez osobę fizyczną z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Krok: podatnik (osoba fizyczna) chce opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu, co do zasady, mogą korzystać tylko podatnicy, u których kwota przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 250.000 euro (w 2020 r. jest to 1.093.350 zł; w 2019 r. było to 1.069.875 zł). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca.

Krok: czy podatnik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej?

Limit w wysokości 250.000 euro nie dotyczy podatników, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności w danym roku (i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej). Tacy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu bez względu na wysokość przychodów (zob. art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm. – dalej u.z.p.d.).

Krok: czy podatnik osiąga wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie?

W przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, przy ustalaniu prawa do opodatkowania w formie ryczałtu bierze się pod uwagę przychody z tej działalności uzyskane w poprzednim roku (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a u.z.p.d.).

Krok: czy w poprzednim roku kwota przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyła równowartość 250.000 euro?

Podatnicy, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a u.z.p.d.).

Krok: czy podatnik osiąga wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej prowadzonej w formie spółki?

W przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki, przy ustalaniu prawa do opodatkowania w formie ryczałtu bierze się pod uwagę sumę przychodów wspólników spółki (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b u.z.p.d.).

Krok: czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 250.000 euro?

Podatnicy, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy suma przychodów wspólników tej spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 250.000 euro (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b u.z.p.d.).

Krok: czy w poprzednim roku kwota przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyła równowartość 250.000 euro?

W przypadku podatników, którzy osiągają zarówno przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, jak i przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki przy ustalaniu prawa do opodatkowania w formie ryczałtu bierze się pod uwagę oba rodzaje przychodów. Przychodów tych się jednak ze sobą nie łączy, tj. odrębnie oceniane jest prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, odrębnie zaś prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki.

Krok: czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 250.000 euro?

W przypadku podatników, którzy osiągają zarówno przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, jak i przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki przy ustalaniu prawa do opodatkowania w formie ryczałtu bierze się pod uwagę oba rodzaje przychodów. Przychodów tych się jednak ze sobą nie łączy, tj. odrębnie oceniane jest prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, odrębnie zaś prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki.

Krok: czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 250.000 euro?

W przypadku podatników, którzy osiągają zarówno przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, jak i przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki przy ustalaniu prawa do opodatkowania w formie ryczałtu bierze się pod uwagę oba rodzaje przychodów. Przychodów tych się jednak ze sobą nie łączy, tj. odrębnie oceniane jest prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, odrębnie zaś prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki.

Krok: podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie (o ile spełniona są pozostałe warunki opodatkowania w tej formie)

Ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie mogą opłacać (o ile spełnione są pozostałe warunki korzystania z opodatkowania w tej formie) podatnicy, którzy:

1) rozpoczynają w danym roku wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej,

2) uzyskują przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, których wysokość nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 250.000 euro.

Krok: podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki (o ile spełniona są pozostałe warunki opodatkowania w tej formie)

Ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki mogą opłacać (o ile spełnione są pozostałe warunki korzystania z opodatkowania w tej formie) podatnicy, którzy:

1) rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki,

2) uzyskują przychody z działalności gospodarczej w formie spółki, w której suma przychodów wspólników z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 250.000 euro.

Krok: podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz od przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki (o ile spełnione są pozostałe warunki)

Ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki mogą opłacać (o ile spełnione są pozostałe warunki korzystania z opodatkowania w tej formie) podatnicy, którzy:

1) rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz w formie spółki,

2) uzyskują przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, których wysokość nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 250.000 euro oraz przychody z działalności gospodarczej w formie spółki, w której suma przychodów wspólników z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 250.000 euro.

Krok: podatnik nie może opłacać ryczałtu od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ryczałtu od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą opłacać podatnicy, którzy:

1) uzyskują wyłącznie przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, których wysokość przekroczyła w poprzednim roku równowartość 250.000 euro,

2) uzyskują wyłącznie przychody z działalności gospodarczej w formie spółki, w której suma przychodów wspólników z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła równowartość 250.000 euro,

3) uzyskują przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, których wysokość przekroczyła w poprzednim roku równowartość 250.000 euro oraz przychody z działalności gospodarczej w formie spółki, w której suma przychodów wspólników z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła równowartość 250.000 euro.