Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Stawka 0% przy WDT

Stawka 0% przy WDT

Stawka 0% przy WDT

Procedura przedstawia warunki konieczne do zastosowania 0% stawki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Krok: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stanowi wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności, które co do zasady stanowią przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel oraz pozostałych przypadków wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Krok: warunki formalne stosowania stawki 0%

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% przy spełnieniu następujących warunków:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;

2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3) podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT .

Warunki odnośnie nabywcy towaru są spełnione również, jeśli nabywca jest:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającym w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

2) podmiotem działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Dowodami, którymi podatnik musi dysponować, aby wykazać w deklaracji podatkowej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%, są dokumenty, które potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Są to następujące dokumenty:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju; z dokumentów tych musi jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju - w sytuacji gdy przewóz towarów był realizowany przez spedytora;

2) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W sytuacji gdy zebrane dokumenty przedstawione powyżej nie dokumentują jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy będącego na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dowodami potwierdzającymi ten fakt mogą być także:

1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym zamówienie;

2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

3) dokument potwierdzający zapłatę, za wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana nieodpłatnie lub też zobowiązanie jest realizowane w inny sposób; w takim wypadku dokumentem potwierdzającym może być inny dokument potwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

4) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.