Krywan Tomasz, Stawka 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Stawka 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie

Stawka 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie

Stawka 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie stawka VAT 0% przewidziana dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.

Stawka 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie podatnik podatnik dokonana czynność jest opodatkowana VAT wg stawki 0% dokonana czynność nie korzysta z opodatkowania VAT wg stawki 0% dochodzi do podlegającej opodatkowaniu VAT czynności nieodpłatnej czy czynność została dokonana – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy? czy czynność została dokonana w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2023 r.? czy czynność została dokonana na rzecz RARS, podmiotu leczniczego lub jednostki samorządu terytorialnego? czy została zawarta pisemna umowa lub (w przypadku czynności dokonanych w okresie od 24.02.2022 r. do 4.03.2022 r.) zostało sporządzone potwierdzenie na piśmie? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: dochodzi do podlegającej opodatkowaniu VAT czynności nieodpłatnej

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 2.12.2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. poz. 2495) - dalej r.o.s., istnieje możliwość stosowania stawki 0% do podlegających opodatkowaniu VAT (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm. – dalej u.p.t.u.) nieodpłatnych dostaw towarów oraz podlegających opodatkowaniu VAT (na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.t.u.) nieodpłatnie świadczonych usług.

Krok: czy czynność została dokonana – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy?

Z opodatkowania stawką 0% na podstawie § 11 r.o.s. korzystają wyłącznie:

1) podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostaw towarów dokonywane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy;

2) podlegające opodatkowaniu nieodpłatnie świadczone usługi na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy,