Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Autor:

Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej

Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej

Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej

Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej nie mają jednolitego charakteru, a ich rodzaj zależny jest od sposobu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Ponieważ odmowa udostępnienia informacji publicznej (w tym informacji przetworzonej) następuje w formie decyzji administracyjnej, do której w świetle art. 16 i 17 u.d.i.p. mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w takim wypadku stronie służy odwołanie od decyzji (odpowiednio wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), jak również skarga (sprzeciw) do sądu administracyjnego.

Udostępnienie informacji publicznej następuje natomiast w formie czynności materialno-technicznej, ewentualne kwestionowanie zupełności udzielonej informacji, czy jej adekwatności względem żądania wyrażonego we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie jest zatem możliwe w formie odwołania czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tej sytuacji, analogicznie jak w przypadku nieudzielenia informacji w terminie (m.in. określonym w art. 13 u.d.i.p.), wobec braku decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługiwać będzie skarga na bezczynność do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego (por. art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.).

Warto wskazać, że od dnia 29 grudnia 2011 r. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnianie informacji publicznej stosuje się na podstawie art. 21 u.d.i.p. przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi niezależnie od rodzaju podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. W związku z powyższym, w przypadku decyzji odmawiającej udostępnienia informacji z powołaniem się na prywatność czy tajemnicę przedsiębiorcy nie przysługuje już prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji, ponieważ kontrola legalności działania administracji także w tym zakresie powierzona została sądom administracyjnym (ewentualne wyjątki mogą przewidywać przepisy szczególne).

Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej wnioskodawca wnioskodawca odwołanie od decyzji (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), a także skarga na decyzję (sprzeciw od decyzji) do sądu administracyjnego uzyskanie informacji niepełnej, nieadekwatnej do wniosku Wnioskodawca Wnioskodawca odebranie decyzji skarga do sądu administracyjnego na bezczynność podmiotu zobowiązanego upływ czasu uzyskanie informacji odebranie powiadomienia adresat (podmiot zobowiązany) adresat (podmiot zobowiązany) wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydanie decyzji o umorzeniu postępowania brak reakcji (w postaci powiadomienia, udostępnienia lub wydania decyzji) udostępnienie informacji (w postaci zanonimizowanej) wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej możliwe reakcje powiadomienie związane z brakiem realizacji zakresu podmiotowego lub przedmiotowego trybu wnioskowego udostępniania informacji publicznej udostępnienie informacji (w postaci niezanonimizowanej)

Krok: rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Doręczenie adresatowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymaga jego rozpoznania pod kątem realizacji zakresu podmiotowego i przedmiotowego trybu wnioskowego udostępniania informacji publicznej, a w razie ich spełniania - pod kątem występowania ewentualnych przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Krok: możliwe reakcje

W następstwie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej adresat wniosku może, w zależności od okoliczności:

– wysłać wnioskodawcy powiadomienie związane z brakiem realizacji zakresu podmiotowego lub przedmiotowego trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej;

– udostępnić informację w postaci zanonimizowanej albo niezanonimizowanej;

– wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tym informacji przetworzonej);

– wydać decyzję o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji.

W praktyce zdarza się również brak reakcji w postaci stosownego powiadomienia, udostępnienia informacji publicznej czy wydania decyzji odmownej.

Co istotne, postępowanie zmierzające w kierunku udostępnienia informacji publicznej nie toczy się w trybie kodeksowym, jednak gdy podmiot zobowiązany rozważa wydanie decyzji odmownej, do postępowania w tym przedmiocie mają zastosowanie przepisy k.p.a. (por. art. 16 i 17 u.d.i.p.).