Musiał Krzysztof J., Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autor:

Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Procedura wskazuje na środek odwoławczy od wydanego przez przewodniczącego zarządzenia dotyczącego skierowania sprawy na rozpoznanie przez sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym.

Krok: poinformowanie strony

Po wydaniu zarządzenia o przeprowadzeniu w danej sprawie posiedzenia niejawnego sąd powiadamia o nim wszystkie strony postępowania, niezależnie od ich statusu, poprzez doręczenie im odpisu zarządzenia.

Należy zwrócić uwagę, że istnieje również inna, związana wprost z obowiązywaniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 procedura pozwalająca na kierowanie spraw na posiedzenie niejawne.

Została ona omówiona w procedurze pt. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19 i, jak sama nazwa wskazuje, ma zastosowanie wyłącznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne brak profesjonalnego pełnomocnika brak profesjonalnego pełnomocnika (!) złożenie  sprzeciwu (!) poinformowanie  strony (!) pouczenie  strony sąd sąd odrzucenie sprzeciwu badanie terminu badanie warunków formalnych utrata mocy przez zarządzenie wydanie zarządzenia profesjonalny pełnomocnik profesjonalny pełnomocnik poinformowanie strony (!) złożenie  sprzeciwu wniesiony po terminie wniesiony w terminie spełnienie warunków niespełnienie warunków

Krok: wydanie zarządzenia

Jeżeli przewodniczący:

1) uzna rozpoznanie sprawy zawisłej przez Sądem za konieczne, a

2) przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i 

3) nie można przeprowadzić jej na odległość

– to może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego.