Wiśniewski Jarosław T., Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 6 listopada 2021 r.
Autorzy:

Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej sąd sąd wydanie postanowienia o przybiciu licytant licytant prawidłowe przystąpienie do przetargu brak rękojmi przystąpienie do przetargu brak danych licytanta uzupełnienie danych nieuzupełnienie danych przystąpienie do przetargu brak danych licytanta prawidłowe przystąpienie do przetargu brak rękojmi nieuzupełnienie danych uzupełnienie danych dłużnik dłużnik niewskazanie kolejności przeprowadzania przetargu poszczególnych nieruchomości lub ich części wskazanie kolejności przeprowadzania przetargu poszczególnych nieruchomości lub ich części czy sprzedaż ma dotyczyć kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości? komornik sądowy komornik sądowy zakończenie przetargu czy do przetargu zgłosili się licytanci? odmowa dopuszczenia do przetargu przesłanie protokołu z przebiegu przetargu uiszczenie przez dłużnika należności wierzyciela przed zamknięciem przetargu anulowanie przetargu poinformowanie licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę wezwanie licytanta do uzupełnienia danych ustalenie kolejności przeprowadzania przetargu poszczególnych nieruchomości lub ich części wydanie postanowienia o stwierdzeniu umorzenia egzekucji z mocy prawa czy nieruchomość została przejęta na podstawie art. 982 k.p.c.? rozpoczęcie przetargu udostępnienie informacji z art. 973 k.p.c. i pouczeń czy został wyłoniony licytant ofiarujący najwyższą cenę? dopuszczenie licytanta do przetargu wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości wezwanie licytanta do uzupełnienia danych doręczenie obwieszczenia o licytacji zawiadomienie dłużnika o otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej zaofiarowanie ceny przekraczającej łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych w prowadzonym równolegle przetargu przesłanie protokołu z przebiegu przetargu czy do przetargu zgłosili się licytanci? obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej poinformowanie licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę odmowa dopuszczenia do przetargu umorzenie postępowania zakończenie przetargu obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej uiszczenie przez dłużnika należności wierzyciela przed zamknięciem przetargu anulowanie przetargu czy został wyłoniony licytant ofiarujący najwyższą cenę? dopuszczenie licytanta do przetargu czy nieruchomość została przejęta na podstawie art. 984 k.p.c.? zaofiarowanie ceny przekraczającej łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych w prowadzonym równolegle przetargu wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości udostępnienie informacji z art. 973 k.p.c. i pouczeń doręczenie obwieszczenia o licytacji rozpoczęcie przetargu wierzyciel wierzyciel wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji brak wniosku wierzyciela uzyskanie wiedzy o bezskutecznej licytacji złożenie wniosku o dokonanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nie Tak w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji nie tak tak nie nie Tak tak nie nie tak w terminie sześciu miesięcy od bezskutecznej licytacji w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji tak nie

Krok: złożenie wniosku o dokonanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Wniosek może zostać złożony pisemnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bądź ustnie do protokołu (art. 760 § 1 k.p.c.). Protokół powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 809 k.p.c. Zob. również Potwierdzanie czynności komornika protokołem

Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych w różnych postępowania, wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej może złożyć każdy z wierzycieli (art. 9862 § 2 k.p.c.).

Krok: zawiadomienie dłużnika o otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik w terminie tygodnia od dnia otrzymania od wierzyciela wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej zawiadamia o tym fakcie dłużnika. W zawiadomieniu wskazuje się nieruchomość lub część nieruchomości, których wniosek dotyczy, oraz poucza dłużnika o treści art. 975 (art. 9863 § 1 k.p.c.).