Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Procedura pozwala ustalić, czy dana sprzedaż stanowi sprzedaż podlegającą obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, a więc jeżeli nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania musi zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej podatnik podatnik sprzedaż podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaż nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę czy miejsce świadczenia dostawy towarów lub świadczenia usługi znajduje się na terytorium Polski? czy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? czy sprzedaż jest dokonywana na rzecz rolnika ryczałtowego? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. A zatem sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest sprzedażą podlegającą obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Krok: czy miejsce świadczenia dostawy towarów lub świadczenia usługi znajduje się na terytorium Polski?

Obowiązkowi ewidencjonowania podlegać mogą wyłącznie dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, a więc dostawy towarów oraz świadczenie usług, których miejsce świadczenia (ustalone w oparciu o przepisy art. 22–28o u.p.t.u. oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, Dz. U. z 2019 r. poz. 714 z późn. zm.) znajduje się na terytorium Polski. Tylko bowiem dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju stanowią sprzedaż w rozumieniu VAT (zob. art. 2 pkt 22 u.p.t.u.), a więc może stanowić sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, o której mowa w art. 111 ust. 1 u.p.t.u.