Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych

Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych

Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych

Procedura dotyczy problematyki sprzedaży na rzecz osób fizycznych oleju opałowego. Procedura uwzględnia wskazania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12, oraz wskazuje ryzyko związane z omawianymi transakcjami.

Krok: dokonywana jest sprzedaż wyrobów energetycznych do celów opałowych

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) - dalej u.p.a., sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 u.p.a., jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 u.p.a.;

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 u.p.a.; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Krok: (!) uzyskanie oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów energetycznych do celów opałowych

Uwaga! Ryzyko: Od spełnienia obowiązku uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów energetycznych do celów opałowych uzależnione jest zastosowanie zdecydowanie niższej stawki akcyzy. Organy podatkowe bardzo rygorystycznie interpretują ten wymóg.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?