Krywan Tomasz, Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie

Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie

Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie

Procedura pozwala ustalić czy dokonana dostawa towarów stanowi sprzedaż towarów na odległość towarów importowanych.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie podatnik podatnik czy przedmiotem dostawy jest towar, którego miejsce dostawy znajduje się w miejscu instalacji lub montażu? dostawa towarów stanowi sprzedaż na odległość towarów importowanych dostawa towarów nie stanowi sprzedaży na odległość towarów importowanych podatnik dokonał dostawy towarów czy towary będące przedmiotem dostawy są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz? czy towary są wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego? czy dostawa jest dokonywana na rzecz jednego z określonych przepisami nabywców? czy przedmiotem dostawy jest nowy środek transportu? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik dokonał dostawy towarów

Od 1.07.2021 r. szczególnym rodzajem dostawy towarów jest sprzedaż na odległość towarów importowanych. Pojęcie to definiuje art. 2 pkt 22b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy towary będące przedmiotem dostawy są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz?

Do sprzedaży na odległość towarów importowanych dochodzić może tylko na skutek dokonywania dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, przy czym może to być jedynie pośrednie uczestniczenie dostawcy w transporcie lub wysyłce towarów. Z art. 5a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77, poz. 1 ze zm.) – dalej r.w.r., wynika, że warunek ten jest spełniony w szczególności, jeżeli:

1) dostawca zleca podwykonanie wysyłki lub transportu towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary nabywcy;

2) wysyłka lub transport towarów dokonywane są przez osobę trzecią, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów nabywcy;

3) dostawca wystawia fakturę i pobiera od nabywcy opłaty za transport lub wysyłkę, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;

4) dostawca zachęca nabywcę w dowolny sposób do skorzystania z usług w zakresie dostarczania towarów świadczonych przez osobę trzecią, umożliwia kontakt nabywcy i osoby trzeciej lub przekazuje w inny sposób tej osobie informacje niezbędne do dostarczenia towarów nabywcy.

Do sprzedaży na odległość towarów importowanych nie dochodzi, jeżeli towary są wysyłane lub transportowane bezpośrednio przez nabywcę. Do sprzedaży na odległość towarów importowanych nie dochodzi również, jeżeli nabywca organizuje dostarczenie towarów z udziałem osoby trzeciej, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio ani pośrednio w organizacji lub pomocy w organizacji wysyłki lub transportu tych towarów (zob. art. 5a r.w.r.). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej pakiet e-commerce, „towarów nie uważa się jednak za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w przypadku gdy nabywca transportuje te towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej organizuje dostarczanie tych towarów, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio ani pośrednio w organizacji lub pomocy w organizacji wysyłki lub transportu tych towarów. Katalog wskazanych w tym przepisie czynności uznawanych za „pośrednie” uczestnictwo podatnika w wysyłce lub transporcie towarów pozostaje otwarty, zatem kwestia oceny, czy podatnik jest zaangażowany „pośrednio”, czy też nie, powinna podlegać indywidualnej weryfikacji, w odniesieniu do każdej transakcji z osobna”.