Kędziora Robert, Sprzeciw prokuratora

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sprzeciw prokuratora

Sprzeciw prokuratora

Sprzeciw prokuratora

Podstawowym zadaniem prokuratury, obok ścigania przestępstw, jest strzeżenie praworządności. Unormowania Kodeksu postępowania administracyjnego zawarte w przepisach działu IV przyznają prokuratorowi konkretne uprawnienia i instrumenty prawne, które mają zapewnić prawidłowe i jednolite stosowanie prawa na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego. Szczególnego znaczenia wśród środków prawnych przysługujących prokuratorowi nabiera prawo wniesienia przez prokuratora sprzeciwu. Środek ten służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego ostatecznych decyzji administracyjnych, dotkniętych wadami prawnymi, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w odpowiednim trybie nadzwyczajnym. Wniesienie przez prokuratora sprzeciwu obliguje organ administracji publicznej do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wznowienia postępowania albo postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji. Dodatkowo przepis art. 185 k.p.a. nakłada na organ administracji publicznej obowiązek rozpatrzenia i załatwienia sprzeciwu prokuratora w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

Sprzeciw prokuratora strona strona odebranie zawiadomienia odebranie postanowienia organ organ czy podstawą wznowienia jest nieuczestniczenie strony w postępowaniu? przekazanie według właściwości czy strona wyraziła zgodę? wznowienie postępowania wszczęcie postępowania ocena zasadności wstrzymania wykonania decyzji postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji decyzja podlega wykonaniu rozpatrzenie sprzeciwu jako odwołania pozostawienie bez rozpoznania sprawdzenie wymagań formalnych sprzeciwu badanie właściwości organu odebranie sprzeciwu czy prokurator wniósł skargę do sądu administracyjnego? ocena legalności decyzji niedopuszczalność sprzeciwu kwalifikacja sprzeciwu według treści żądania przeprowadzenie właściwego postępowania czy decyzja, której dotyczy sprzeciw, jest ostateczna? rozpatrzenie sprzeciwu jako oświadczenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego czy toczy się postępowanie odwoławcze? czy prokurator brał udział w postępowaniu w I instancji? prokurator prokurator wniesienie sprzeciwu tak nie tak nie doręczenie postanowienia o wznowieniu postępowania zawiadomienie stron zasadne niezasadne spełnione niepełnione właściwy niewłaściwy tak nie niewadliwa wadliwa stwierdzenie nieważności wznowienie postępowania uchylenie lub zmiana decyzji tak nie nie tak tak nie

Krok: wniesienie sprzeciwu

Sprzeciw jest specyficznym środkiem prawnym z tego względu, iż przysługuje jedynie prokuratorowi. Wniesienie przez prokuratora sprzeciwu następuje celem zapewnienia przestrzegania obiektywnego porządku prawnego (zob. W. Czerwiński, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009, s. 245).

Krok: odebranie sprzeciwu

Wszczęcie z urzędu przez organ administracji publicznej postępowania w przedmiocie wzruszenia zaskarżonej sprzeciwem decyzji poprzedzone powinno być ustaleniem, czy dochowane zostały wymogi dla skuteczności tego środka prawnego.