Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej

Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej

Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej

Na podstawie art. 62613 § 2 k.p.c. z urzędu dokonuje się sprostowania usterki wpisu, która nie może wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Tak określone kryterium jest ocenne, a alternatywę stanowi wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym - por. Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej sąd pierwszej instancji referendarz sądowy sąd pierwszej instancji referendarz sądowy dokonanie w księdze wieczystej zapisu prostującego usterkę otrzymanie pisma strony sygnalizującego istnienie usterki wpisu dostrzeżenie usterki wpisu w związku z czynnościami podejmowanymi w toku postępowań wieczystoksięgowych wydanie postanowienia o sprostowaniu usterki wpisu

Krok: otrzymanie pisma strony sygnalizującego istnienie usterki wpisu

Nie ma przeszkód, aby strona zasygnalizowała sądowi wieczystoksięgowemu istnienie usterki wpisu. Wniesienie pisma sygnalizującego nie wymaga stosowania urzędowego formularza.

Krok: dostrzeżenie usterki wpisu w związku z czynnościami podejmowanymi w toku postępowań wieczystoksięgowych

Sprostowania usterek wpisu dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu, jednocześnie z wydaniem postanowienia o sprostowaniu tych usterek (por. § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).