Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej - OpenLEX

Kędziora Robert, Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej

Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej

Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej

Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji jest jedną z form tzw. rektyfikacji decyzji administracyjnej. Określona w art. 111 § 1 k.p.a. instytucja służy prostowaniu nieprawidłowego pouczenia, które nie ma znamion oczywistej omyłki, lecz jest rezultatem dokonania przez organ administracji publicznej błędnej interpretacji przepisów odnoszących się do zasad i trybu wnoszenia środków prawnych od decyzji administracyjnej, tj. odwołania, powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego. Sprostowania pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał decyzję, przy czym organ ten działać może zarówno na żądanie strony, jak i z urzędu. Żądanie sprostowania decyzji strona może wnieść w maksymalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Ten sam termin ustawowy obowiązuje również w sytuacji, gdy sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji ma mieć miejsce z urzędu. Na postanowienie o sprostowaniu pouczenia lub odmowie sprostowania pouczenia zawartego w decyzji nie przysługuje zażalenie. Orzeczenie to nie ma bowiem samodzielnego bytu prawnego, a pozostaje częścią aktu administracyjnego, który podlega rektyfikacji. Omawiana instytucja - z uwagi na dyspozycję art. 126 k.p.a. - znajduje zastosowanie także do postanowień.

Sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej organ organ postanowienie o odmowie sprostowania pouczenia przekazanie podania według właściwości przyjęcie żądania pozostawienie podania bez rozpoznania inicjatywa sprostowania pouczenia z urzędu zakończenie czynności badanie właściwości organu czy organ działał na żądanie strony? sprawdzenie wymogów formalnych żądania ocena zasadności sprostowania pouczenia postanowienie o sprostowaniu pouczenia strona strona żądanie sprostowania pouczenia właściwy niewłaściwy tak nie spełnione niespełnione zasadne niezasadne

Krok: żądanie sprostowania pouczenia

Z dyspozycji art. 111 § 1 k.p.a. wynika, że żądanie sprostowania pouczenia zawartego w decyzji administracyjnej co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego, pochodzić może od strony. Legitymacja przysługująca stronie obejmuje również podmioty działające na prawach strony. Żądanie sprostowania pouczenia zawartego w decyzji zostało przez ustawodawcę ograniczone terminem 14 dni, liczonym od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Przedmiotem sprostowania, z uwagi na dyspozycję art. 111 § 1 k.p.a., może być jedynie pouczenie zawarte w decyzji. Pojęcie podania (żądania), sposoby jego wniesienia (w tym w formie dokumentu elektronicznego) oraz ogólne wymogi formalne ustawodawca określił w art. 63 § 1-5 k.p.a.

Krok: inicjatywa sprostowania pouczenia z urzędu

Z dyspozycji art. 111 § 1a k.p.a. wynika, że sprostowanie pouczenia zawartego w decyzji może być dokonane z urzędu. Podobnie jak w przypadku żądania strony, organ ma 14 dni (liczonych od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji) na sprostowanie pouczenia. Przyznanie stosownej legitymacji organowi jest następstwem obowiązywania zasady praworządności (art. 6 k.p.a.) oraz zapatrywania, w świetle którego w obrocie prawnym winny funkcjonować prawidłowe decyzje administracyjne. W związku z tym, organ administracji publicznej, poza przypadkami, gdy ze stosownym żądaniem zwraca się strona, powinien mieć również możliwość inicjowania postępowania rektyfikacyjnego, prowadzącego do sprostowania pouczenia zawartego w decyzji.