Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek - OpenLEX

Kędziora Robert, Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek

Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek

Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek

Sprostowanie decyzji jest jedną z form tzw. rektyfikacji decyzji administracyjnej. Określona w art. 113 § 1 k.p.a. instytucja sprostowania służy usuwaniu nieistotnych wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek. W tym przypadku konwalidacji mogą podlegać jedynie tzw. wady nieistotne, niezwiązane ze stosowaniem prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem kwalifikacji prawnej tegoż stanu. Sprostowanie decyzji nie może być tym samym wykorzystywane w celu rozpatrywania kwestii merytorycznych, będących przedmiotem określonej decyzji administracyjnej i nie może prowadzić do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Sprostowania decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał decyzję, przy czym organ ten działać może na żądanie strony, jak i z urzędu. Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji służy zażalenie. Omawiana instytucja - z uwagi na dyspozycję art. 126 k.p.a. - znajduje zastosowanie także do postanowień.

Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek organ organ postanowienie o odmowie sprostowania decyzji przekazanie podania według właściwości przyjęcie żądania pozostawienie podania bez rozpoznania inicjatywa sprostowania decyzji z urzędu zakończenie czynności badanie właściwości organu czy organ działał na żądanie strony? sprawdzenie wymogów formalnych żądania ocena zasadności sprostowania decyzji postanowienie o sprostowaniu decyzji strona strona żądanie sprostowania decyzji właściwy niewłaściwy tak nie spełnione niespełnione zasadne niezasadne

Krok: żądanie sprostowania decyzji

Z dyspozycji art. 113 § 1 k.p.a. wynika, że żądanie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek znajdujących się w decyzji administracyjnej pochodzić może od strony. Legitymacja przysługująca stronie obejmuje również podmioty działające na prawach strony. Uprawnienie do sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek nie zostało przez ustawodawcę ograniczone żadnym terminem. Oznacza to, że strona może swoje żądanie złożyć w każdym czasie (por. I SA 14/99). Przedmiotem sprostowania - w zakresie wyznaczonym przez art. 113 § 1 k.p.a. - może być każdy ze składników decyzji administracyjnej. Pojęcie podania (żądania), sposoby jego wniesienia (w tym w formie dokumentu elektronicznego) oraz ogólne wymogi formalne ustawodawca określił w art. 63 § 1-5 k.p.a.

Krok: inicjatywa sprostowania decyzji z urzędu

Z dyspozycji art. 113 § 1 k.p.a. wynika, że sprostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek może być dokonane z urzędu. Organ może prostować - w zakresie wyznaczonym przez art. 113 § 1 k.p.a. - każdy ze składników decyzji administracyjnej. Przyznanie stosownej legitymacji organowi jest następstwem obowiązywania zasady praworządności (art. 6 k.p.a.) oraz zapatrywania, w świetle którego w obrocie prawnym winny funkcjonować prawidłowe decyzje administracyjne. W związku z tym organ administracji publicznej poza przypadkami, gdy ze stosownym żądaniem zwraca się strona, powinien mieć również możliwość inicjowania postępowania rektyfikacyjnego, prowadzącego do sprostowania decyzji.