Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 4 września 2014 r. do: 15 grudnia 2020 r.
Autor:

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) - dalej k.p. - pracownicy podlegają badaniom wstępnym, okresowym i, w określonych przypadkach, kontrolnym. Do wykonywania zadań służby medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, uprawnieni są lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 k.p. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy (jsmp) - art. 9 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami przez jednostkę służby medycyny pracy jsmp jsmp otrzymanie skierowania wykonanie badania czy konieczne są badania specjalistyczne? zlecenie badań specjalistycznych wydanie orzeczenia tak nie

Krok: otrzymanie skierowania

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia - § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) - dalej r.b.l.p.

Skierowanie powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Krok: wykonanie badania

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do r.b.l.p. (§ 2 ust. 1 r.b.l.p.).