Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Niniejszy schemat dotyczy głównie materialnoprawnych zagadnień związanych z powództwem opozycyjnym. Zagadnienia proceduralne zostały szczegółowo omówione w osobnym schemacie.

Patrz również Postępowanie w wyniku powództwa opozycyjnego

Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego sąd skład orzekający sąd skład orzekający oddalenie powództwa ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytoczenie powództwa opozycyjnego bieg postępowania po zamknięciu rozprawy wydanie wyroku możliwy sposób rozstrzygnięcia

Krok: wytoczenie powództwa opozycyjnego

Powództwo o pozbawienie lub ograniczenie wykonalności (tzw. powództwo opozycyjne) może dotyczyć każdego tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 776 k.p.c., bez względu na to czy chodzi o sądowy tytuł egzekucyjny (np. wyrok, nakaz zapłaty) czy też o pozasądowy tytuł egzekucyjny (np. bankowy tytuł egzekucyjny, akt notarialny).

Prawidłowo sformułowane powództwo opozycyjne powinno obejmować:

– określenie tytułu wykonawczego, tj. opisanie tytułu egzekucyjnego oraz postanowienia sądu o nadaniu mu klauzuli wykonalności,

– sformułowanie żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części (należy wówczas precyzyjnie wskazać w jakiej części, np. co do jakiej sumy pieniężnej),

– podanie faktów uzasadniających żądanie.

Szczególnie szeroki zakres twierdzeń, którymi powód może uzasadniać powództwo opozycyjne, dotyczy pozasądowych tytułów egzekucyjnych (art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.). Powód może podnosić zarzuty braku zdolności sądowej, braku pełnomocnictwa do dokonania czynności, czy nieważności aktu notarialnego (np. z powodu wady oświadczenia woli) stanowiącego tytuł egzekucyjny (zob. H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Tom IV, Warszawa 2012, s. 277).

Możliwość kwestionowania zdarzeń, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.) nie obejmuje uchybień formalnych popełnionych przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności, które dłużnik może zwalczać w drodze zażalenia (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNC 1985/12/192).

Krok: bieg postępowania

Sprawa z powództwa przeciwegzekucyjnego rozpoznawana jest w trybie procesu.