Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron) - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron)

Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron)

Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron)

Krok: potrzeba orzeczenia separacji

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja stanowi zatem swoistego rodzaju okres przejściowy dla małżonków, którzy w jej toku mogą ponownie nawiązać więzi małżeńskie.

Separacja może zostać orzeczona na wniosek jednego z małżonków, nawet wówczas, gdy drugi nie wyraża na to zgody. W takiej sytuacji właściwy jest tryb postępowania procesowego. Patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron).

Sąd może także ustanowić separację na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu nieprocesowym.

Zgodne żądanie nie musi jednak zostać złożone równocześnie; przesłanka ta zostaje spełniona także wtedy, gdy jeden z małżonków jako pierwszy wystąpi z wnioskiem, a drugi później przyłączy się do żądania; wystarczające jest bowiem, że tylko jeden z małżonków będzie wnioskodawcą, a drugi pozostaje uczestnikiem (orzeczenie SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000 r., I ACa 842/00, OSA 2001, z. 12, poz. 61).

Sprawa o orzeczenie separacji (zgodny wniosek stron) uczestnik uczestnik zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku wyznaczenie rozprawy otrzymanie wniosku badanie, czy wniosek nie podlega odrzuceniu zwrot wniosku doręczenie odpisu wniosku uczestnikowi badanie właściwości sądu badanie formalne wniosku przeprowadzenie postępowania dowodowego możliwy przebieg postępowania umorzenie postępowania oddalenie wniosku wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania czy małżonkowie mają małoletnie dzieci? czy oboje małżonkowie wyrażają zgodę na separację? orzeczenie separacji czy wnioskodawca stawił się na rozprawę? przeprowadzenie rozprawy wnioskodawca wnioskodawca potrzeba orzeczenia separacji złożenie wniosku w sprawie o separację nieusunięte usunięte tak nie nie tak nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie wniosku w sprawie o separację

Wniosek jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie nieprocesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie: Złożenie pozwu.