Ambroziewicz Maciej, Sposób realizowania uprawnień przez służbę BHP

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Sposób realizowania uprawnień przez służbę BHP

Sposób realizowania uprawnień przez służbę BHP

Sposób realizowania uprawnień przez służbę BHP

Katalog uprawnień służby BHP został określony w § 3 r.s.b.h. Uprawnienia te, przysługują również pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy oraz specjaliście spoza zakładu pracy, o których mowa odpowiednio w art. 23711 § 1 i 2 k.p.

pracownik służby BHP pracownik służby BHP odsunięcia od pracy pracownika wstrzymanie pracy w zakładzie pracy rozpoczęcie kontroli stanu bhp planowanie kontroli stanu bhp wystąpienie z wnioskiem o nagrodzenie pracownika wystąpienie do kierownika z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości wystąpienie z wnioskiem o ukaranie pracownika wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia technicznego

Krok: planowanie kontroli stanu bhp

Podstawą planowania jest jego celowość, kompetentność i skuteczność. Plan powinien określać cele, być opracowany przez kompetentną osobę i być skutecznym we wdrożeniu i osiąganiu założonych celów. Plan staje się skuteczny, gdy realizując go osiąga się cel przy minimum niepożądanych konsekwencji i przy efektach przewyższających nakłady. Największą porażką kontroli jest jej nieskuteczność. W praktyce działania służby bhp możemy wyróżnić trzy typy kontroli warunków pracy, a mianowicie kontrolę: kompleksową (pełną), problemową i wycinkową.

Krok: rozpoczęcie kontroli stanu bhp

Służba BHP jest uprawniona do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy.

Kontrole w zależności od ich zakresu można podzielić na:

– problemowe (przeprowadzane np. po zaistniałym wypadku przy pracy, gdy chcemy ustalić, czy podobne zagrożenia nie występują na innych stanowiskach pracy),

– wycinkowe (dotyczą określonego problemu, ale w stosunku do wybranej części zakładu pracy np. wydziału, oddziału itp.),

– kompleksowe (dotyczą wszystkich lub przynajmniej większości problemów związanych z warunkami pracy występującymi w danym zakładzie pracy).

Podmiotami kontroli służby BHP będą w szczególności:

– kobiety, w tym kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią,

– pracownicy młodociani,

– pracownicy innych firm działających na terenie zakładu,

– pozostali pracownicy.

Przedmiotem kontroli służby BHP będą w szczególności:

– obiekty i pomieszczenia pracy,

– maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia pracy,

– procesy technologiczne,

– niebezpieczne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne),

– transport wewnątrzzakładowy oraz magazynowanie i składowanie,

– oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja,

– urządzenia i instalacje energetyczne,

– środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

– zaplecze higieniczno – sanitarne,

– kontrola przedodbiorowa obiektu,

– realizacja wniosków wynikających z oceny ryzyka zawodowego,

– realizacji poleceń powypadkowych,

– posiłki profilaktyczne, napoje i środki higieny osobistej,

– działalność komisji BHP w zakładzie,

– przestrzeganie postanowień regulaminu pracy i innych wewnętrznych regulacji w zakresie BHP.