Skibińska Małgorzata, Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 lutego 2023 r.
Autor:

Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Pracodawca, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Jeżeli będzie przeprowadzał takie kontrole, to musi przestrzegać zarówno procedur ściśle określonych przepisami w sprawie badań na obecność alkoholu, jak i dotyczących dokumentowania podejmowanych czynności.

Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę Pracodawca Pracodawca Przygotowanie do badania Dokumentacja – wynik pozytywny Trzeci pomiar Drugi pomiar Pierwszy pomiar Czy pracodawca stosuje prewencyjną kontrolę trzeżwości? Czy badanie jest przeprowadzane za pomocą urządzenia elektronicznego z cyfrową prezentacją wyniku pomiaru lub z użyciem ustnika? Badanie jest przeprowadzane za pomocą urządzenia elektronicznego z cyfrową prezentacją wyniku pomiaru lub z użyciem ustnika Kontrola na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy Ustalenie kto może podlegać kontroli Przeprowadzanie kontroli Metody przeprowadzania kontroli trzeźwości Czy kontrola trzeżwości wykazała wynik pozytywny? Drugi pomiar Pierwszy pomiar Kontrola trzeźwości Badanie przy użyciu analizatora wydechu bez cyfrowej prezentacji wyniku pomiaru lub bez użycia ustnika Kontrola trzeźwości - cel Prewencyjna kontrola trzeźwości – przepisy wewnątrzzakładowe Zasady uregulowania prewencyjnej kontroli trzeżwości Ustalenie kto może podlegać kontroli Dokumentacja – wynik negatywny tak nie tak nie nie tak

Krok: Kontrola trzeźwości

Kontrole trzeźwości mogą być przeprowadzane w dwóch przypadkach, tj. w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy – te kontrole dotyczą wszystkich pracowników. Drugi przypadek to tzw. kontrole prewencyjne. Tutaj pracodawca może kontrolować jedynie te osoby, które należą do grup pracowników wytypowanych (wskazanych) do kontroli w przepisach wewnątrzzakładowych.

Krok: Kontrola trzeźwości - cel

Kontrola trzeźwości ma na celu stwierdzenie braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.