Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.
Autor:

Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę

Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę

Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę

Zleceniobiorca posiadający inne tytułu do ubezpieczeń, jeżeli chce, żeby nie były za niego odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ze wszystkich tytułów, musi udowodnić płatnikowi, że posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, z którego opłacane są składki przynajmniej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprost stanowi tak art. 34 ust. 6 u.s.u.s., zgodnie z którym, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Sposób informowania o osiągniętych przychodach przez zleceniobiorcę zleceniodawca zleceniodawca inne tytuły powodują zwolnieni e z oskładkowania naliczenie składek ZUS z umowy zlecenia brak składek ZUS z umowy zlecenia inne tytuły nie powodują zwolnienia z oskładkowania czy zleceniobiorca poinformował zleceniodawcę o innych tytułach? zleceniobiorca nie poinformował o innych tytułach zleceniobiorca poinformował o innych tytułach czy inne tytuły powodują zwolnienie z oskładkowania podpisanie umowy zlecenia przekazanie umowy zlecenia czy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń zleceniobiorca nie posiada innych tytułów zleceniobiorca posiada inne tytuły nie tak tak Nie nie tak

Krok: podpisanie umowy zlecenia

Po uzgodnieniu warunków Zleceniobiorca i Zleceniodawca podpisują umowę zlecenia.

Krok: przekazanie umowy zlecenia

Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy zlecenia.