Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest doręczać pisma z urzędu. W tym sensie można mówić o oficjalności doręczeń w procesie administracyjnym. Oznacza to też, że ewentualna wadliwość w dokonaniu doręczenia lub w ogóle brak wykonania takiej czynności, obciąża organ, a nie inne podmioty. W interesie organu leży zatem egzekwowanie od podmiotu doręczającego staranności w wykonaniu obowiązku doręczenia, zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie prawna skuteczność doręczenia opierać ma się na fikcji prawnej.

Krok: konieczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym organu oparte jest na zasadzie oficjalności (art. 39 k.p.a.). Konieczność doręczenia pisma zachodzi, gdy na skutek określonej sytuacji procesowej wymagane jest zaangażowanie w postępowanie stron lub innych uczestników postępowania (np. potrzeba zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, przeprowadzenia określonych dowodów, zasięgnięcia stanowiska innego organu).

Krok: czy nastąpi doręczenie przez ogłoszenie publiczne?

Najprostszą formą doręczenia jest obwieszczenie. Forma ta ma charakter wyjątkowy i może znaleźć zastosowanie, gdy tak stanowi przepis szczególny albo w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. W takim przypadku wyłączone są obowiązki organu wynikające z art. 39-48 § 1 k.p.a. Względy ekonomii procesowej przemawiają więc za tym, by kwestię stosowania tej formy doręczenia ustalić już na wstępnym etapie postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację