Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym - OpenLEX

Dauter-Kozłowska Agnieszka, Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Autorzy:

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest doręczać pisma z urzędu. W tym sensie można mówić o oficjalności doręczeń w procesie administracyjnym. Oznacza to też, że ewentualna wadliwość w dokonaniu doręczenia lub w ogóle brak wykonania takiej czynności, obciąża organ, a nie inne podmioty.

Z dniem 5.10.2021 r., wraz z wejściem w życie ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320, dalej – ustawa nowelizująca) – zasadą jest obowiązek organu administracji publicznej doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu. W przypadku gdy powyższe nie będzie możliwe w związku z nieposiadaniem przez adresata adresu do doręczeń elektronicznych, organ doręczy pisma z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej albo przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy. Dopiero w sytuacji, kiedy niemożliwe będzie zarówno doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jak również skorzystanie z publicznej usługi hybrydowej, organ doręczy pisma przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe.

Jak wskazano w Uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, przyjęcie ogólnej zasady, że doręczenie elektroniczne jest priorytetem przed doręczeniem papierowym, jest celowe i ma na celu zrewolucjonizowanie dotychczasowego podejścia w tym zakresie (Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej, druk sejm. nr 239).

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym organ organ czy w imieniu strony działa przedstawiciel lub pełnomocnik? doręczenie jednostce organizacyjnej możliwy przebieg postępowania doręczenie osobie fizycznej opcjonalnie, do rozważenia w trakcie postępowania doręczenie przedstawicielowi lub pełnomocnikowi możliwość doręczenia stronie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego weryfikacja miejsca zamieszkania lub siedziby strony weryfikacja rodzaju adresata doręczenie według zasad doręczeń za granicą doręczenie przesyłką rejestrowaną albo przez pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy konieczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej lub inne upoważnione osoby lub organy czy nastąpi doręczenie przez ogłoszenie publiczne? czy jest możliwe doręczenia pisma z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej albo przez pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy doręczenie w formie ogłoszenia doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych ustalenie, czy adresat korzysta ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego czy jest możliwe doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych? doręczenie zgodnie z przepisami szczególnymi, umowami i zwyczajami międzynarodowymi weryfikacja procesowego statusu adresata tak nie za granicą w kraju osoba fizyczna jednostka organizacyjna tak nie tak nie korzysta nie korzysta tak nie strona podmiot inny, niż strona

Krok: konieczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym organu oparte jest na zasadzie oficjalności (art. 39 k.p.a.). Konieczność doręczenia pisma zachodzi, gdy na skutek określonej sytuacji procesowej wymagane jest zaangażowanie w postępowanie stron lub innych uczestników postępowania (np. potrzeba zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, przeprowadzenia określonych dowodów, zasięgnięcia stanowiska innego organu).

Krok: czy nastąpi doręczenie przez ogłoszenie publiczne?

Najprostszą formą doręczenia jest obwieszczenie. Forma ta ma charakter wyjątkowy i może znaleźć zastosowanie, gdy tak stanowi przepis szczególny albo w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. W takim przypadku wyłączone są obowiązki organu wynikające z art. 39–48 § 1 k.p.a. Względy ekonomii procesowej przemawiają więc za tym, by kwestię stosowania tej formy doręczenia ustalić już na wstępnym etapie postępowania.