Dauter-Kozłowska Agnieszka, Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest doręczać pisma z urzędu. W tym sensie można mówić o oficjalności doręczeń w procesie administracyjnym. Oznacza to też, że ewentualna wadliwość w dokonaniu doręczenia lub w ogóle brak wykonania takiej czynności, obciąża organ, a nie inne podmioty. W interesie organu leży zatem egzekwowanie od podmiotu doręczającego staranności w wykonaniu obowiązku doręczenia, zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie prawna skuteczność doręczenia opierać ma się na fikcji prawnej.

organ organ czy w imieniu strony działa przedstawiciel lub pełnomocnik? doręczenie jednostce organizacyjnej doręczenie osobie fizycznej doręczenie przedstawicielowi lub pełnomocnikowi możliwość doręczenia stronie lub innemu uczestnikowi postępowania wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego weryfikacja miejsca zamieszkania lub siedziby strony weryfikacja rodzaju adresata doręczenie według zasad doręczeń za granicą czy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny? konieczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym czy nastąpi doręczenie przez ogłoszenie publiczne? doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego doręczenie w formie ogłoszenia ustalenie, czy adresat korzysta ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego czy wystąpiono z wnioskiem lub wyrażono zgodę na doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej? doręczenie zgodnie z przepisami szczególnymi, umowami i zwyczajami międzynarodowymi weryfikacja procesowego statusu adresata tak nie za granicą w kraju osoba fizyczna jednostka organizacyjna tak nie tak nie korzysta nie korzysta nie tak strona podmiot inny, niż strona

Krok: konieczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym organu oparte jest na zasadzie oficjalności (art. 39 k.p.a.). Konieczność doręczenia pisma zachodzi, gdy na skutek określonej sytuacji procesowej wymagane jest zaangażowanie w postępowanie stron lub innych uczestników postępowania (np. potrzeba zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, przeprowadzenia określonych dowodów, zasięgnięcia stanowiska innego organu).

Krok: czy nastąpi doręczenie przez ogłoszenie publiczne?

Najprostszą formą doręczenia jest obwieszczenie. Forma ta ma charakter wyjątkowy i może znaleźć zastosowanie, gdy tak stanowi przepis szczególny albo w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. W takim przypadku wyłączone są obowiązki organu wynikające z art. 39-48 § 1 k.p.a. Względy ekonomii procesowej przemawiają więc za tym, by kwestię stosowania tej formy doręczenia ustalić już na wstępnym etapie postępowania.