Dauter-Kozłowska Agnieszka, Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r. do: 4 października 2021 r.
Autorzy:

Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej

Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej

Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej

Przepis art. 392 k.p.a. ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących interpretacji art. 391 k.p.a. w zakresie „podmiotów publicznych” i zmierza do wyrażenia wprost zasady, zgodnie z którą - w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny zobowiązany do udostępnienia i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) - doręczanie pism temu podmiotowi będzie następowało na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. W konsekwencji tej zmiany do podmiotu publicznego nie będą stosowane przepisy k.p.a. dotyczące wymogu uzyskania uprzedniej zgody na doręczanie pism w opisanym trybie.

Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej organ organ doręczanie pism na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego konieczność doręczania pism w postępowaniu administracyjnym czy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny? doręczanie pism na zasadach ogólnych tak nie

Krok: konieczność doręczania pism w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym organu jest oparte na zasadzie oficjalności (art. 39 k.p.a.). Konieczność doręczenia pisma zachodzi wtedy, gdy na skutek określonej sytuacji procesowej wymagane jest zaangażowanie w postępowanie stron lub innych uczestników postępowania (np. potrzeba zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, przeprowadzenia określonych dowodów, zasięgnięcia stanowiska innego organu).

Krok: czy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny?

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczenia obligatoryjnie dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.