Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń... - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowa) przyjmowana jest dla całego obszaru gminy przez radę gminy. Czynnością prawną inicjującą jej uchwalenie jest przyjęcie przez radę gminy uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały reklamowej. Uchwała reklamowa, zgodnie z treścią art. 37a ust. 4 u.p.z.p., jest aktem prawa miejscowego i jest tym samym jednym z aktów kształtujących wykonywanie prawa własności nieruchomości. Zmiana uchwały wymaga przeprowadzenia tożsamej procedury jak jej uchwalenie. Procedura jest sformalizowana, wieloetapowa i odbywa się przy udziale społeczeństwa.

Sporządzenie (zmiana) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta upływ terminu na składanie uwag przedłożenie radzie gminy projektu uchwały wraz z listą nieuwzględnionych uwag rozpatrzenie złożonych uwag wystąpienie o uzgodnienie projektu uchwały wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii ogłoszenie o wyłożeniu projektu uchwały i możliwości składania uwag wyłożenie projektu uchwały przystąpienie do sporządzenia projektu uchwały podanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. wystąpienie o zaopiniowanie projektu uchwały rada gminy rada gminy przyjęcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. zapoznanie się z projektem uchwały podjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Krok: podjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Podjęcie przez radę gminy uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały reklamowej kreuje obowiązek po stronie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac uchwałodawczych i przygotowania projektu tej uchwały.

Treść uchwały zobowiązującej wprawdzie nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa, jednakże, jako że stanowi informację publiczną, jest udostępniana w BIP urzędu gminy, której rada uchwałę podjęła.

Krok: przystąpienie do sporządzenia projektu uchwały

Upoważnienie wynikające z uchwały o przystąpieniu do uchwalenia uchwały reklamowej w istocie nakłada na organ wykonawczy obowiązek podjęcia szeregu czynności zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym. Czynności faktyczne związane z przygotowaniem projektu uchwały zostaną powierzone do wykonania osobom posiadającym wiedzę fachową w tym względzie. Równocześnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest podjąć czynności proceduralne związane z uchwaleniem procedowanej uchwały.