Bochentyn Adam, Sporządzenie protokołu i adnotacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Sporządzenie protokołu i adnotacji

Sporządzenie protokołu i adnotacji

Sporządzenie protokołu i adnotacji

Sporządzenie protokołu oraz adnotacji należy do czynności postępowania administracyjnego o charakterze technicznym. Skutki prawne sporządzenia przede wszystkim protokołu, ale także adnotacji, mogą być szczególnie doniosłe dla postępowania dowodowego (I SA 258/82). Obowiązek sporządzenia protokołu wynika z obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady pisemności, od której wyjątek polega na dokonaniu tego w uproszczony sposób. Sprawa załatwiona przez organ musi pozostawić po sobie ślad w formie jej akt, a jednym z ich elementów będą m.in. protokoły i adnotacje (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 316).

Obowiązek sporządzenia protokołu z czynności spoczywa na organie.

Krok: podjęcie czynności procesowej

W czasie postępowania administracyjnego organ podejmuje szereg różnych czynności, które w związku z obowiązującą zasadą pisemności (art. 14 k.p.a.) muszą być utrwalane w formie pisemnej, np. przesłuchuje strony, świadków, przyjmuje podania wniesione pisemnie, ale także ustnie, dokonuje oględzin, ekspertyz.

Sporządzenie protokołu i adnotacji organ organ ocena czy należy dołączyć załączniki do protokołu dołączenie załączników złożenie podpisów odczytanie protokołu dołączenie tłumaczenia czy złożono zeznania w języku obcym? czy protokół sporządzono z czynności przesłuchania? zamknięcie protokołu postanowienie o odmowie dołączenia załączników czy czynność została już utrwalona? brak protokołu sporządzenie protokołu czy złożono załącznik? podjęcie czynności procesowej czy czynność ma istotne znaczenie dla sprawy? czy z przepisów wynika obowiązek sporządzenia protokołu? czy czynność ma znaczenie dla sprawy? sporządzenie adnotacji brak adnotacji tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: czy czynność ma istotne znaczenie dla sprawy?

W przypadku gdy czynność dotyczy okoliczności prawotwórczych, a zatem okoliczności, od których zależy, czy określona osoba może być podmiotem praw lub obowiązków oraz jakiego rodzaju będą to prawa i obowiązki, a także jaki będzie ich zakres, będziemy mówili o czynnościach istotnych (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 316).