Kubiak Marcin, Sporządzenie projektu budowlanego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Sporządzenie projektu budowlanego

Sporządzenie projektu budowlanego

Sporządzenie projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego są podstawowymi elementami wniosku o pozwolenie na budowę, stanowiąc jeden z dokumentów, na podstawie których organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje rozstrzygnięcie. Po zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt staje się integralnym elementem tej decyzji. Projekt budowlany sporządzany jest przez projektanta; zasady projektowania obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń budowlanych zostały określone w art. 5 ust. 1 p.b. W myśl wyrażonej w art. 5 ust. 1 p.b. podstawowej zasady prawa budowlanego czynności podejmowane na etapie projektowania obiektu budowlanego muszą być zgodne z prawem, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu przewidywanego okresu użytkowania obiektu. Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać ochronę takich wartości jak życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo osób i mienia, środowisko, zabytki, walory krajobrazowe oraz zapewniać poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich (A. Ostrowska, Pozwolenie na budowę, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 109).

Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 463, z późn. zm.). Projekt budowlany powinien uwzględniać ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten obowiązuje na danym terenie. W razie braku miejscowego planu projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - art. 4 ust. 2 u.p.z.p.) lub w pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2 p.b.). Oznacza to, że jeżeli nawet projekt budowlany zawiera wszystkie elementy określone w art. 34 ust. 3 p.b. oraz w ww. przepisach wykonawczych, to ocenienie przez organ administracji, że projekt nie został dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu albo stopnia skomplikowania robót budowlanych, stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia tego projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji odmownej możliwe jest dopiero po bezskutecznym wezwaniu inwestora do usunięcia wskazanego braku.

Sporządzenie projektu budowlanego projektant projektant uzyskanie dodatkowych składników sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego czy projekt budowlany powinien zawierać dodatkowe składniki? skompletowanie projektu budowlanego przystąpienie do opracowania projektu budowlanego czy jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu? sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu czy jest wymagane sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego? nie tak nie tak nie tak

Krok: przystąpienie do opracowania projektu budowlanego

Projektant jako uczestnik procesu budowlanego (art. 17 pkt 3 p.b.) występuje wówczas, kiedy do realizacji inwestycji wymagane jest opracowanie projektu budowlanego. Dotyczy to, co do zasady, inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 1 p.b.).

Zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów (niebędących częścią projektu budowlanego) jest obowiązkiem inwestora - art. 18 ust. 1 pkt 1 p.b. Opracowanie projektu budowlanego jest podstawowym, choć nie jedynym obowiązkiem projektanta (art. 20 p.b.). Projekt może sporządzić osoba legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi w takiej specjalności, która odpowiada projektowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

Krok: czy jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu?

Zgodnie z art. 34 ust. 3a p.b. nie ma potrzeby opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku przebudowy lub montażu obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1 p.b.), jeżeli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zatem, nie ma potrzeby opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku wskazanych robót budowlanych zarówno wówczas, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i wówczas, gdy obowiązującego planu nie ma, ale przebudowa lub montaż nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (art. 50 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 zdanie drugie u.p.z.p.).

Przebudowa została zdefiniowana w art. 3 pkt 7a p.b. Pojęcie montażu należy niewątpliwie do materii technicznej i przede wszystkim osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną będą mogły stwierdzić, czy w konkretnym stanie faktycznym roboty budowlane polegają na montażu z gotowych już elementów, czy też są to innego rodzaju roboty budowlane (T. Asman, Z. Niewiadomski [w:] Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 56). Zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz użytkowania obiektu budowlanego stanowi pojęcie niedookreślone, chociaż w art. 71 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 p.b. zostały określone granice, których przekroczenie będzie stanowiło o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ocena, czy w wyniku inwestycji taka zmiana nastąpi, możliwa jest dopiero po poznaniu realiów danej inwestycji.