Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie - OpenLEX

Kubiak Marcin, Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Wymóg sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie został wprowadzony w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Gotowy plan jest efektem pracy dwóch podmiotów: projektanta, który sporządza informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, oraz kierownika budowy, który w oparciu o tę informację sporządza plan.

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie kierownik budowy kierownik budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia otrzymanie informacji od projektanta czy trzeba sporządzić plan? brak obowiązku sporządzenia planu sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie tak

Krok: otrzymanie informacji od projektanta

Jednym z podstawowych obowiązków projektanta jest sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (art. 20 ust. 1 pkt 1aa i 1b p.b.). Zakres i forma informacji zostały określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Następnie, uwzględniając otrzymaną od projektanta informację, kierownik budowy sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie - jeżeli z przepisów wynika obowiązek sporządzenia planu (art. 21a ust. 1a p.b.). Treść wymienionych przepisów pozwala sądzić, że projektant powinien sporządzić informację bez względu na swoją ocenę tego, czy konieczne okaże się sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, bowiem o konieczności sporządzeniu planu rozstrzyga kierownik budowy.

Krok: czy trzeba sporządzić plan?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 p.b. lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni (art. 21a ust. 1a p.b.). Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 p.b. został wymieniony w § 6 opisanego rozporządzenia.