Grzegorczyk Tomasz, Sporządzenie kasacji przez stronę - elementy kasacji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Sporządzenie kasacji przez stronę - elementy kasacji

Sporządzenie kasacji przez stronę - elementy kasacji

Sporządzenie kasacji przez stronę - elementy kasacji

Kasacja wnoszona przez stronę w sensie pisma procesowego, cechuje się znacznymi obostrzeniami pod względem spełnienia wymagań formalnych, zakresu zaskarżenia, zarzutów kasacyjnych, wniosków kasacyjnych, uzasadnienia, opłaty, opisów oraz przymusu adwokacko-radcowskiego.

obrońca, pełnomocnik lub prokurator obrońca, pełnomocnik lub prokurator przymus obrońcy lub pełnomocnika opłata od kasacji odpisy kasacji czy kasacja pochodzi od prokuratora, PG, RPO albo RPD? forma pisma procesowego czy kasacja pochodzi od prokuratora? zakres zaskarżenia zarzuty kasacyjne wnioski kasacyjne uzasadnienie kasacji nie tak nie tak

Krok: forma pisma procesowego

Kasację wnosi się na piśmie za pośrednictwem sądu odwoławczego. Ów wymóg oznacza, że kasacja powinna spełniać warunki ogólne pisma procesowego przewidziane w art. 119 § 1 k.p.k., czyli:

1) oznaczenie organu, do którego pismo jest skierowane, tj. do SN za pośrednictwem sądu odwoławczego;

2) oznaczenie sprawy, czyli podanie danych personalnych oskarżonego oraz sygnaturę akt;

3) oznaczenie oraz adres wnoszącego kasację, tj. dane personalne strony i jej przedstawiciela procesowego lub prokuratora, który sporządził i podpisał kasację oraz ich adresy;

4) treść wniosku, czyli nazwę pisma, tj. kasacja ze wskazaniem od wyroku, jakiego sądu jest wnoszona, np. kasacja od prawomocnego wyroku sądu okręgowego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2015 r.;

5) sporządzenie uzasadnienia, ów wymóg, zgodnie z art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k., jest obowiązkiem przedstawiciela procesowego oraz prokuratora;

6) data i podpis sporządzającego kasację, tj. przedstawiciela procesowego lub prokuratora (podpis nie musi być czytelny, ale zawsze musi być własnoręczny).

Krok: zakres zaskarżenia

Zgodnie z treścią znowelizowanego przepisu art. 427 § 1-2 k.p.k. skarżący powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga; jeżeli środek zaskarżenia pochodzi od podmiotu tzw. fachowego (tj. oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika), powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie. Oczywiście w postępowaniu kasacyjnym występuje tzw. przymus adwokacko-radcowski (zob. art. 526 § 2 k.p.k.). Stosuje się więc tutaj przepisy art. 427 k.p.k. w w zw. z art. 518 k.p.k. oraz wspomniany art. 526 k.p.k.

Tak więc w sprawach złożonych przedmiotowo (więcej niż jeden czyn) zaskarżenie może obejmować wszystkie przypisane prawomocnie oskarżonemu czyny lub tylko niektóre z nich. W sprawach złożonych podmiotowych (wielość oskarżonych) zakres zaskarżenia powinien wskazywać oskarżonego w imieniu, którego jest wnoszona kasacja, a gdyby w razie złożoności podmiotowej nakładała się także złożoność przedmiotowa, czyli kliku oskarżonych popełniło kilka czynów (np. zorganizowana grupa przestępcza popełniająca różne czyny), wówczas pełnomocnik procesowy lub prokurator jest zobowiązany do wskazania tak zarówno danego oskarżonego (w imieniu którego wnosi kasację), jak i jakie czyny zaskarża - wszystkie mu przypisane, czy tylko niektóre z nich i w jakim zakresie, np. w ramach grupy przestępczej było trzech oskarżonych, którzy popełnili łącznie cztery czyny, zatem pełnomocnik procesowy lub prokurator może wskazać, że wnosi kasację co do X i zaskarża wydany wobec niego wyrok w całości co do wszystkich czynów, ale także może kasację zredagować w ten sposób, że zaskarża wyrok tylko w stosunku do X i dwóch spośród czterech przypisanych mu czynów, np. w zakresie czynów przypisanych X w pkt II i III.