Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy - OpenLEX

Żołyński Janusz, Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 21 lutego 2016 r.
Autor:

Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy

Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy

Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych ze stosunkiem pracy. Jednym z nich jest bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy dotychczas zatrudniona osoba przestanie być pracownikiem. Przepisy prawa pracy przewidują też sankcje za brak realizacji ww. obowiązku. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 k.p., kto nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy podlega karze grzywny od 1000 do 30.000 PLN.

Z kolei przepis art. 99 k.p. ustala prawo pracownika do wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy sąd pracy sąd pracy przyjęcie i rozpatrzenie sprawy wydanie i doręczenie wyroku pracownik pracownik przyjęcie świadectwa pracy co może zrobić pracownik? odebranie świadectwa pracy pozew pracownika do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy odebranie wiadomości o odmowie sprostowania świadectwa wniosek o sprostowanie świadectwa pracy żądanie sprostowania świadectwa pracy pracodawca pracodawca odebranie wyroku świadectwo pracy - umowa o pracę świadectwo pracy - umowy terminowe świadectwo pracy - śmierć pracownika świadectwo pracy - zmiana pracodawcy w trybie art. 23(1) k.p. kiedy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy? sprostowanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądu termin do wydania świadectwa pracy sporządzenie i doręczenie pracownikowi świadectwa pracy doręczenie sprostowanego świadectwa pracy i złożenie kopii do akt osobowych czy wyrok sądu nakazuje sprostowanie świadectwa pracy? brak obowiązku sprostowania świadectwa pracy odmowa sprostowania świadectwa pracy zakończenie zatrudnienia wysłanie sprostowanego świadectwa pracy i złożenie kopii do akt osobowych czy pracodawca sprostował świadectwo pracy? treść świadectwa pracy odebranie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy tak nie 7 dni tak nie 7 dni 7 dni

Krok: zakończenie zatrudnienia

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych ze stosunkiem pracy. Jednym z nich jest bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy dotychczas zatrudniona osoba przestanie być pracownikiem.

Zawsze, gdy osoba zatrudniona traci status pracownika w przypadku tzw. ustania stosunku pracy. Do ustania stosunku pracy dochodzi z przyczyn obiektywnych, zależnych od stron stosunku pracy, tj.:

– porozumienia stron,

– wypowiedzenia umowy o pracę (zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę),

– rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (zarówno z winy pracownika w trybie dyscyplinarnym dokonanym przez pracodawcę, art. 52 k.p., jak i z przyczyn niezawinionych przez pracownika, art. 53 k.p., a także gdy rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym dokonuje pracownik, art. 55 k.p.) oraz

– z przyczyn niezależnych od stron stosunku pracy, gdy do „likwidacji” stosunku pracy dochodzi z mocy prawa, określanego jako wygaśnięcie umowy o pracę (śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, tymczasowe aresztowanie powyżej 3 miesięcy).

Krok: kiedy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy?

Pracodawca jest obowiązany wystawić i wydać świadectwo pracy w dniu zakończenia umowy o pracę. Jednak istnieją przypadki, gdy przepisy nakładają na pracodawcę inny model postępowania.