Dauter Bogusław, Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wsa oddalającego skargę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wsa oddalającego skargę

Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wsa oddalającego skargę

Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wsa oddalającego skargę

Warunkiem koniecznym wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu pierwszej instancji jest doręczenie stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (zob. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 519). Uzasadnienie wyroku postrzegane jest w orzecznictwie jako wtórne względem postępowania. Sprowadza się ono bowiem do rekapitulacji jego przebiegu i prezentacji stanowiska sądu, jakie ten zajął w sporze między stronami (por. wyrok NSA z dnia 27 września 2007 r., II FSK 9/07). Uzasadnienie sądowe pełni następujące funkcje:

– wymusza samokontrolę sądu, który musi wykazać, że orzeczenie jest materialnie i formalnie prawidłowe oraz odpowiada wymogom sprawiedliwości;

– dokumentuje argumenty przemawiające za przyjętym rozstrzygnięciem;

– jest podstawą kontroli zewnętrznej przez organy wyższych instancji;

– służy indywidualnej akceptacji orzeczenia;

– umacnia poczucie zaufania społecznego i demokratycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości;

– wzmacnia bezpieczeństwo prawne (por. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2012 r., II FSK 2068/10; wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 r., SK 30/05; wyrok SN z dnia 4 listopada 2003 r., V KK 74/03; wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., III ARN 2/94, OSNP 1994, nr 1, poz. 2; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s282).

Tak więc celem uzasadnienia orzeczenia jest przedstawienie motywów, którymi kierował się Sąd podejmując określone rozstrzygnięcie. Treść uzasadnienia powinna umożliwić zarówno stronom postępowania, jak i - w razie ewentualnej kontroli instancyjnej - Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, prześledzenie toku rozumowania Sądu i poznanie racji, które stały za rozstrzygnięciem o zgodności z prawem zaskarżonego aktu.

Artykuł 141 p.p.s.a. nie wprowadza zasady sporządzania z urzędu uzasadnienia wszystkich wyroków WSA. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie to sporządza się jedynie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (wydanego na posiedzeniu jawnym) albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (wydanego na posiedzeniu niejawnym).

Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wsa oddalającego skargę strona strona odebranie odpisu wyroku z uzasadnieniem powzięcie informacji o wydaniu wyroku złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący sporządzenie uzasadnienia podpisanie uzasadnienia odmowa sporządzenia uzasadnienia ogłoszenie wyroku lub doręczenie odpisu sentencji wyroku oddalenie skargi doręczenie wnioskodawcy odpisu wyroku z uzasadnieniem usuwanie braków formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania badanie terminowości złożenia wniosku otrzymanie wniosku badanie warunków formalnych wniosku usunięte nieusunięte w terminie po terminie 7 dni spełnia nie spełnia

Krok: oddalenie skargi

W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się jedynie na wniosek strony. Jeżeli sąd, na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączył kilka spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, a następnie w niektórych z nich skargi oddalił, uzasadnienie wyroku sporządza z urzędu (por. uchwałę NSA z dnia 11 grudnia 2006 r., I FPS 3/06, ONSAiWSA 2007, nr 1, poz. 1). Jeżeli w sprawie, w której oddalono skargę, zgłoszono zdanie odrębne (od wyroku lub od uzasadnienia wyroku), a strony nie złożyły wniosku o sporządzenie uzasadnienia, obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 137 § 2 p.p.s.a. (zob. B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012, s. 449).

Krok: ogłoszenie wyroku lub doręczenie odpisu sentencji wyroku

Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę biegnie od momentu jego ogłoszenia na posiedzeniu jawnym lub doręczenia odpisu sentencji, jeżeli wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym. Wniosek złożony wcześniej jest bezskuteczny i obliguje sąd do wydania postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia. Fakt wysłania pocztą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed wydaniem tego wyroku nie prowadzi do dyskwalifikacji tego wniosku, jeżeli wpłynął on do sądu w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku. W takiej sytuacji wniosek nie powinien zostać uznany za przedwczesny (por. postanowienie NSA z dnia 12 października 2007 r., II OZ 988/07).