Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Sporządzenie aktu oskarżenia przez prokuratora

Sporządzenie aktu oskarżenia przez prokuratora

Sporządzenie aktu oskarżenia przez prokuratora

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator jest zobowiązany podjąć decyzję merytoryczną kończącą postępowanie przygotowawcze. Może to być:

1) akt oskarżenia,

2) wniosek o skazanie na posiedzeniu,

3) wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

4) wniosek do sądu o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności i zastosowanie środków zabezpieczających,

5) postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Krok: zamknięcie postępowania przygotowawczego

Krok: sporządzenie aktu oskarżenia

Prokurator jest obowiązany sporządzić akt oskarżenia i wnieść go do sądu w terminie 14 dni od zamknięcia śledztwa, a w sprawie, w której podejrzany jest tymczasowo aresztowany w terminie 7 dni. Ponadto w sprawie, w której podejrzany jest tymczasowo aresztowany, akt oskarżenia należy wnieść nie później niż 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka (art. 331 § 1 i 3 k.p.k.).

W akcie oskarżenia mają być zawarte te elementy, które pozwolą sądowi wszcząć postępowanie przeciwko określonej osobie o konkretne przestępstwo, ustalić swoją właściwość rzeczową i miejscową oraz ocenić, czy sprawa dojrzała do rozprawy, a także zorientować się, jakie dowody mają być przeprowadzone.

Tym samym akt oskarżenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego (art. 332 § 1 pkt 1 k.p.k.),

2) konkluzję - dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody (art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k.),

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 k.k. albo art. 37 § 1 k.k.s. (art. 332 § 1 pkt 3 k.p.k.),

4) kwalifikację prawną czynu - wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada (art. 332 § 1 pkt 4 k.p.k.),

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 332 § 1 pkt 5 k.p.k.),

W akcie oskarżenia, oprócz tytułu i daty pisma oraz danych wymienionych w art. 119 § 1 i art. 332 § 1 i 2 k.p.k. należy:

1) w nagłówku podać imię i nazwisko osoby objętej oskarżeniem, ze wskazaniem kwalifikacji prawnej zarzucanego jej czynu, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 11 i art. 12 k.k.,

2) w razie objęcia oskarżeniem kilku osób, wymienić w kolejności sprawców, podżegaczy, pomocników i inne osoby, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, zamieszczając po danych o osobie każdego z nich stawiane im zarzuty w zasadzie w porządku chronologicznym, z tym jednak ażeby czyny zagrożone oczywiście surowszymi karami poprzedzały inne zarzuty,

3) w przypadku sporządzenia osobnych konkluzji w odniesieniu do poszczególnych oskarżonych wymienić w każdej z nich imiona i nazwiska wszystkich współsprawców objętych aktem oskarżenia; jeżeli jednak przeciwko współsprawcy toczy się odrębne postępowanie, jego nazwiska nie zamieszcza się w konkluzji.

Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, w którym przytacza się fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnia podstawę prawną oskarżenia i omawia okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie (art. 332 § 2 k.p.k.). Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia (art. 332 § 3 k.p.k.)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację