Wiśniewski Paweł, Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym)

Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym)

Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym)

Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym) sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego przyjęcie wniosku sprawdzenie formalne wniosku wysłanie odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem wysłanie odpisu wyroku z transkrypcją uzasadnienia sporządzenie transkrypcji uzasadnienia badanie zachowania terminu odrzucenie wniosku sporządzenie uzasadnienia na piśmie czy wygłoszono uzasadnienie? badanie dopuszczalności wniosku strona strona doręczenie doręczenie złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem niezachowany zachowany nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania nie tak nie jest dopuszczalny jest dopuszczalny

Krok: złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest pismem procesowym.

Wniosek składa się w terminie tygodniowym:

– od dnia ogłoszenia sentencji wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.),

– od dnia doręczenia odpisu wyroku z urzędu (art. 328 § 2 k.p.c.): 1) stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku (art. 327 § 2 k.p.c.); 2) powodowi w razie wydania wyroku zaocznego oddalającego powództwo w całości lub w części (art. 342 i 343 k.p.c.); 3) w razie wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym (art. 327 § 3 k.p.c.).

Skuteczny wniosek strona (powód) może złożyć już po ogłoszeniu wyroku, a przed jego doręczeniem (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1995 r., III CZP 173/95, Monitor Prawniczy 1996, nr 3, poz. 105).

Wniosek musi spełniać wymagania formalne z art. 126 § 1 i 3 k.p.c., a także szczególne wymagania z art. 328 § 3 k.p.c. (wskazanie czy uzasadnienie ma dotyczyć całości czy części wyroku).

Nie jest konieczne składanie odpisów wniosku dla innych uczestniczących w sprawie osób (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., III CZP 65/05, OSNC 2006, nr 3, poz. 50).

Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł (art. 25b ust. 1 u.k.s.c.).

Krok: sprawdzenie formalne wniosku