Wiktorowska Ewa, Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia

Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia

Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia

Ustawodawca w przypadkach określonych w ustawie nakazuje zamawiającemu sporządzenie raportu z realizacji zamówienia. Raport taki można uznać za swoistą ewaluację udzielonego zamówienia. Zamawiający wskazuje i ocenia w raporcie, który ma cechy ewaluacji efektywności realizacji zamówienia m.in: rzeczywistą kwotę, którą przeznaczono na realizację zamówienia, ocenę sposobu realizacji zamówienia, przykładowo wskaże momenty, w których odbierane lub sprawdzane były etapy częściowe, oceni współpracę z wykonawcą – również po stronie zamawiającego, dokona oceny jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, a także, co chyba najważniejsze, zaproponuje wnioski na przyszłość, co do zmiany sposobu lub przedmiotu realizacji zamówienia z punktu widzenia celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych, w tym dotyczące wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacjach przyszłych postępowań.

Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy: na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej; na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej; wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni; zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w  części. Zamawiający może sporządzić raport także w innych przypadkach.

Krok: zamawiający zakończył realizację zamówienia

Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy: na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej; na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej; wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni; zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w  części. Zamawiający może sporządzić raport także w innych przypadkach.

Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia:

1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo

2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.

zamawiający zamawiający zaszły inne okoliczności wykonawca odstąpił od umowy nie ma konieczności sporządzenia raportu zamawiający odstąpił od umowy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy zamawiający zakończył realizację zamówienia ustalenie czy jest konieczność sporządzenia raportu na wykonawcę nałożono karę umowną wydatkowano wyższą niż planowano kwotę na realizację zamówienia która przesłanka zaistniała? trzeba sporządzić raport tak nie

Krok: ustalenie czy jest konieczność sporządzenia raportu

Ustalenie, czy zachodzi obowiązek sporządzenia raportu wymaga sprawdzenia, czy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego doszło do sytuacji określonych w przepisie, w wyniku których nie zrealizowano umowy w planowanym terminie, za zaoferowaną cenę, bez naliczania kar umownych. Obowiązek sporządzenia raportu zaistnieje także, gdy zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w  części.