Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sportowcy jako podatnicy VAT

Sportowcy jako podatnicy VAT

Sportowcy jako podatnicy VAT

Procedura pozwala ustalić, czy sportowiec ma status podatnika VAT.

Krok: osoba fizyczna uprawia sport

Z wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2015 r., I FSK 1491/14, wynika, że osoby fizyczne mogą być z tytułu uprawiania sportu podatnikami VAT. Jest tak, jeżeli na gruncie przepisów o podatku dochodowym przychody z uprawiania sportu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Krok: czy przychody ze sportu osiągane są w ramach umowy o pracę?

Przychody z uprawiania sportu mogą być przychodami ze stosunku pracy. Jest tak w przypadkach, gdy przychody te są osiągane na podstawie umów o pracę.

Krok: czy przychody ze sportu osoba fizyczna osiąga w ramach działalności gospodarczej?

W przypadkach, gdy przychody ze sportu nie są osiągane w ramach umów o pracę, mogą one stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście (zob. art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) lub przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. To drugie (tj. możliwość uznawania przychodów z uprawiania sportu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 22 maja 2014 r., DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w której czytamy, że „podatnik otrzymujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 u.p.d.o.f. może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.”. Stanowisko to znalazło później potwierdzenie w uchwale NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., II FPS 1/15, w której czytamy, że „przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (...), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.”.

Krok: osoba fizyczna (sportowiec) nie jest z tytułu uprawiania sportu podatnikiem VAT

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT nie uznaje się:

1) czynności, z tytułu których przychody są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy (zob. art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), oraz

2) czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–9 u.p.d.o.f., jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (zob. art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u.).

Wyłącza to uznawanie za podatników VAT sportowców osiągających przychody z uprawiania sportu na podstawie umów o pracę, jak również sportowców, dla których przychody z uprawiania sportu są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f.).

Krok: osoba fizyczna (sportowiec) jest z tytułu uprawiania sportu podatnikiem VAT

Jeżeli przychody z uprawiania sportu stanowią dla osoby fizycznej przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, osoba ta jest z tytułu uprawiania sportu podatnikiem VAT. W przypadkach takich działalność sportowców jest bowiem - jako działalność usługowa - uznawana na gruncie VAT za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą.