Musiał Krzysztof J., Spółki osobowe a podatek dochodowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 grudnia 2022 r.
Autorzy:

Spółki osobowe a podatek dochodowy

Spółki osobowe a podatek dochodowy

Spółki osobowe a podatek dochodowy

Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego – zamiast nich podatek ten opłacają ich wspólnicy. W zależności od rodzaju spółki, inaczej jednak wyglądają obowiązki podatkowe.

Spółki osobowe a podatek dochodowy podatnik podatnik opodatkowanie wspólników spółek cywilnych opodatkowanie wspólników spółek jawnych opodatkowanie wspólników spółek partnerskich opodatkowanie wspólników spółek komandytowych (!) podstawa  tworzenia spółki opodatkowanie wspólników spółek komandytowo-akcyjnych (!) spółka  komandytowa (!) spółka  komandytowo-akcyjna spółka osobowa (!) spółka cywilna spółki handlowe (!) spółka jawna (!) spółka  partnerska kc kh

Krok: spółka osobowa

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, rozumianej jako odrębne źródło przychodów.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, chyba że wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania niż zasady ogólne. W przypadku braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogicznie rozlicza się koszty uzyskania.

Spółki cywilne i partnerskie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym – podatek opłacają ich wspólnicy. Podobnie jest ze spółkami jawnymi, o ile jej wspólnikami są wyłącznie osoby liczne, albo wspólnicy złożą stosowne oświadczenie – zob. Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej. Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne polegają CIT.

Krok: (!) podstawa tworzenia spółki

Spółki osobowe uregulowane są w przepisach kodeksu cywilnego (stąd nazwa spółki cywilne) lub kodeksu spółek handlowych (stąd nazwa spółki handlowe).

Uwaga! Ryzyko: Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i gospodarczej – przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Są oni także właścicielami majątku spółki. Spółki osobowe prawa handlowego nie mają osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu zawierać transakcje, pozywać i być pozywane, mogą posiadać prawa (w tym własność) i są przedsiębiorcami. Wszystkie spółki handlowe są zgłaszane do KRS.