Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości - OpenLEX

Etel Leonard, Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 13 lipca 2017 r.
Autorzy:

Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości

Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości

Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości

Procedura przedstawia relacje pomiędzy solidarnym obowiązkiem podatkowym a obowiązkiem „pro rata parte” (tj. obowiązkiem zapłaty ułamkowej części podatku od nieruchomości). Zasady opodatkowania współwłaścicieli należy stosować również wobec współposiadaczy.

Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek „pro rata parte” w podatku od nieruchomości podatnik podatnik grunt czy wyodrębniono własność lokali? obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach gruntu budynek czy jest częścią składową gruntu? budowla związana z prowadzeniem działalności gospodarczej wyodrębnione lokale (nieruchomości lokalowe) czy w budynku wyodrębniono własność lokali? ciążący na współwłaścicielach obowiązek podatkowy nie ma charakteru solidarnego obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach gruntu (!) części wspólne  w budynkach czy grunt jest zabudowany? obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach budowli obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach budynku obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lokalu obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu lokalu przedmiot opodatkowania stanowiący współwłasność kilku podmiotów czy stanowią współwłasność kilku osób? tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: przedmiot opodatkowania stanowiący współwłasność kilku podmiotów

W podatkach majątkowych, które obciążają fakt władania niektórymi składnikami majątku (np. gruntami, budynkami, pojazdami), polski ustawodawca przyjął zasadę, iż obowiązek podatkowy ciąży na podmiotach władających (właścicielach, posiadaczach). Często zdarza się, że przedmiot opodatkowania stanowi własność (lub znajduje się w posiadaniu) kilku podmiotów. Zarówno w podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, jak i w podatku od nieruchomości zasadą jest, że obowiązek podatkowy ciąży wtedy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. W podatku od nieruchomości zasada ta została wyrażona w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l. Od zasady tej przewidziano tylko jeden wyjątek - sytuację, w której każdy ze współwłaścicieli zapłaci swoją część podatku obciążającego przedmiot współwłasności (w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ta część podatku będzie odpowiadała udziałowi w prawie własności).

Krok: czy grunt jest zabudowany?

Na charakter obowiązku podatkowego ma wpływ fakt, czy grunt jest zabudowany. W przypadku gruntów niezabudowanych należy stosować art. 3 ust. 4 u.p.o.l.