Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 31 sierpnia 2013 r. do: 22 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

W służbie cywilnej powinni być zatrudnieni pracownicy o wysokich kwalifikacjach merytorycznych. Wyłonieniu osób spełniających ten warunek służy procedura naboru. Zatrudniony w wyniku naboru pracownik, musi jednak przejść dodatkowe szkolenie, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w służbie cywilnej. Przygotowanie pracownika do pracy w służbie cywilnej następuje w ramach tzw. służby przygotowawczej.

Krok: zatrudnienie pracownika w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. Od tej reguły ustawodawca przewidział dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej z mocy ustawy. Drugi wyjątek dotyczy pracowników zwolnionych z obowiązku odbycia służby przygotowawczej przez dyrektora generalnego urzędu. Dyrektor generalny urzędu może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Decyzję tę dyrektor generalny urzędu podejmuje na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.

Zgodnie z art. 60 u.o.s.c. na służbę przygotowawczą nie kieruje się pracownika służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.

Krok: obligatoryjne zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej

Służby przygotowawczej nie odbywają absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej z mocy ustawy.

Zgodnie z art. 60 u.o.s.c. na służbę przygotowawczą nie kieruje się też pracownika służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, z którym - zgodnie z art. 59 ust. 1, 2, 4, 5 u.o.s.c zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Niezależnie od tego, czy pracownik spełnia warunki umożliwiające zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 37 ust. 2 u.o.s.c.) zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie podlega wówczas pierwszej ocenie w służbie cywilnej i w związku z tym nie jest kierowany do odbycia służby przygotowawczej (art. 60 u.o.s.c.).