Musiał Krzysztof J., Skutki złożenia oświadczenia o działaniu w ramach przedsiębiorstwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Skutki złożenia oświadczenia o działaniu w ramach przedsiębiorstwa

Skutki złożenia oświadczenia o działaniu w ramach przedsiębiorstwa

Skutki złożenia oświadczenia o działaniu w ramach przedsiębiorstwa

Umowy cywilnoprawne (przede wszystkim dzieło i zlecenie) mogą być zawierane w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia, zależy, czy trzeba rozliczyć podatek dochodowy, czy też wystarczy jedynie dokonać zapłaty i zaksięgowania.

Skutki złożenia oświadczenia o działaniu w ramach przedsiębiorstwa płatnik płatnik brak obowiązku rozliczenia podatku obowiązek rozliczenia podatku zawarcie umowy cywilnoprawnej oświadczenie wykonawcy wynika z umowy (!) zostało  złożone do umowy nie zostało złożone

Krok: zawarcie umowy cywilnoprawnej

Niniejsza procedura dotyczy przychodów z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście. Obejmuje ona:

1) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

2) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;

c) przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie.

Krok: oświadczenie wykonawcy

Dokonując wypłat z umów cywilnoprawnych (z działalności wykonywanej osobiście), płatnik co do zasady ma obowiązek pobrać podatek. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy umowa jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej.

Ważne! Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 41 ust. 2 u.p.d.o.f. nie zabrania wykonywania umów cywilnoprawnych w tym samym przedmiocie co działalność gospodarcza, a jedynie określa skutki złożenia oświadczenia przez podatnika.