Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego

Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego

Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego

Wejście w życie uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany niesie za sobą różnorodne skutki prawne. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, w którym następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów, kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości objętych planem. Ograniczenie przez gminę, korzystającą z władztwa planistycznego, konstytucyjnie chronionego prawa własności poprzez uchwalenie mpzp rodzi skutki prawne różnych płaszczyznach prawa zarówno w sferze prawa publicznego, jak i prywatnego.

Skutki wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany planu miejscowego gmina gmina wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego uniemożliwienie lub ograniczenie korzystania z nieruchomości obniżenie wartości nieruchomości wzrost wartości nieruchomości skutki finansowe wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością skutki w zakresie praw niemajątkowych utrata mocy obowiązującej innego planu miejscowego lub jego części utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych wydanych na podstawie nieobowiązującego planu miejscowego wejście w życie uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany możliwe skutki wejścia w życie uchwały skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości podważenie trwałości posiadania prawa do nieruchomości

Krok: wejście w życie uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany

Uchwała w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany wymaga dla wejścia w życie publikacji w dzienniku urzędowym województwa. „Rada gminy wyznacza termin wejścia w życie planu miejscowego, jednakże nie może być to termin krótszy niż 14 dni liczony od dnia publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym” (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2013, s. 273).

Krok: możliwe skutki wejścia w życie uchwały

Wejście w życie uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany rodzi rozliczne skutki prawne. Okoliczność ta może wpływać na uprawnienia w sferze publicznoprawnej, dotyczy to np. decyzji administracyjnych. Może także wpływać na prawa o charakterze majątkowym po przez zmianę przeznaczenia nieruchomości objętych planem miejscowym.