Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Skutki decyzji

Skutki decyzji

Skutki decyzji

Procedura przedstawia skutki, jakie występują w związku z wprowadzeniem decyzji do obrotu prawnego.

Krok: wprowadzenie decyzji do obrotu prawnego

Doręczenie decyzji (zob. procedura Decyzja podatkowa (oznacza wprowadzenie jej do obrotu prawnego. Z tą chwilą decyzja wywiera skutki zarówno dla organu, jak i dla strony.

Krok: związanie treścią decyzji

Wydana decyzja nie wiąże organu do chwili jej doręczenia (zob. procedura Doręczenia w postępowaniu podatkowym. Z chwilą doręczenia, w tym zastępczego (zob. procedura Doręczenie zastępcze, decyzja wchodzi do obrotu prawnego i wiąże organ ją wydający. Wyjątek stanowią decyzje umarzające zobowiązania ze względu na nieefektywność ściągania zobowiązania (art. 67d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm. - dalej o.p.), gdyż wiążą organ od chwili ich wydania.

Od daty doręczenia jakakolwiek zmiana decyzji pod względem treści lub formy może nastąpić tylko na zasadach i w trybie przewidzianych przepisami postępowania podatkowego (por. wyrok NSA z dnia 19 października 2005 r., I FSK 132/05).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację