Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Składki na ubezpieczenie pojazdu samochodowego jako koszt uzyskania przychodu

Składki na ubezpieczenie pojazdu samochodowego jako koszt uzyskania przychodu

Składki na ubezpieczenie pojazdu samochodowego jako koszt uzyskania przychodu

Procedura pozwala ustalić w jakiej wysokości do kosztów uzyskania przychodów zaliczona może być składka na ubezpieczenie pojazdu samochodowego.

Krok: podatnik zapłacił składkę na ubezpieczenie samochodu

Nie zawsze składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości. W określonych przepisami przypadkach składki takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów tylko w części.

Krok: czy składka dotyczy samochodu osobowego w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym?

Ograniczenia możliwości zaliczania składek na ubezpieczenie samochodów do kosztów uzyskania przychodów dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenie samochodów osobowych. Składki na ubezpieczenie samochodów innych niż osobowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w całości.

Obowiązującą na gruncie ustaw o podatku dochodowym definicję samochodu osobowego określają przepisy art. 5a pkt 19a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 4a pkt 9a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. W świetle tej definicji samochodami osobowymi w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym są pojazdy samochodowe inne niż:

1) pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

2) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (autobusy);

3) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdy specjalne o przeznaczeniach:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy;

6) pojazdy samochodowe określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 27.03.2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. poz. 407), tj. pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowy albo pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli pojazdy te mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Zob. również procedura Samochód osobowy – pojęcie.